Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


11-06-1765 weduwe van der Kulk


(Voor een Godshuijs) Extract uijt de Resolutie van Mijn Ed: Heeren van den geregten der Stad Dordt in derselver vergadering genomen op
Dingsdag den 11 Junij 1765
Is ter vergadering van Mijn Ed: Heeren van den gerechte ingekome een missive van Heeren regenten van Stads kranksinnig & beterhuijs van dato 8 deser waar bij om redenen in deselve missive vervat aan hun Ed: Gr: agtb. in bedenking geven omme de weduwe van der Kulk uijt haar Confinement te ontslaan en dezelve aan de Sorge en bedeelinge van broedere diaconen aan te bevelen, luijdende deselve missive als volge.
Fiat insertio
Waar op gedelibereerd Sijnde hebben hun Ed: Gr: Agtb: goedgevonden en verstaan dat de weduwe van der Kulk wederom uijt desselfs Confinement zal we(r)den ontslagen en opvrije voeten gestelt.
Weijders dat deselve weduwe van der Kulk en vermogende en door ouderdom als andersints buiten staat zijnde om de koste te winnen door briedere diaconen in hare armoede zal werden geassisteert. En zal Extract deses aan Hun regenten van voorn: huijs als mede aan Broedere diaconen voor soo veel hun aangaat worden gegeven om te dienen tot derzelver informatie en narigtinge.
Accordeert met de voors. Resolutie Ps: Hoeufft.

[VOORKANT] de Wed. van der Kulk uijt haar Confinement ontslaagen op den 11 Junij 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.