Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-08-1765 Teuntje Willemse Hagers


Veel geagte Heer C: Brander a Brandis,
uE brief van den 7e Julij is mijn ter handt besteld en daar uijt verstaan dat het Leproos huijs wert gemortiefieseert en uEd: een nieuw kransinnigh en beter huijs hebt opgeright Soo dient dit om uEd: te informeren dat ik genegen ben om Mijn Suster Teuntje Willemse Hagers in het selve kranksinnigh en beterhuijs te laten transporteren enn bewaard en Soon, dra als het uE noodigh oordeelt, ik heb nu geen ockasie, om overtekoome maar sal in de maandt van Sepbt. uEd: bij gesontheijdt v...(?) scheken(?) den 3e octob. is mijn half jaar verschenen, in het leprooshuijs verblijve verder met veel agtingh,
Mijn Heer uEd: Dienstberijde Vrie(n)dt, P.:W: hagers (Boone Sluijs a Maassluijs den 13e August. 1765)

[VOORKANT]1765 den4 october met den schrijve dezes nader geaccordeert dat den zelven voor 't gebruijk van 't bedde goed daar zijne suster boven de ordinaire Conditien sjaarlijks zal betaelen een Summa van f 12-12-0.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.