Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


03-09-1765 weduwe Jacob Maartens (1ste quartier) en Pieter Janse Noteboom (9de kwartier)


(Voor den Armen) Aenden Ed: Groot agtb. geregte, en Camere Judititeel der Stadt Dordrecht.
Geeven Reverentelijk te kennen Broederen Diaconen, vande Neder duijtscje Gereformeerde Gemeente binnen Dordregt, dat bij appoinctementen van UEd: Groot Agtb., om hunne Slegte conduites in 't Stads kranksinnig en beterhuijs zijn geconfineert, Jacob Maartens wed.e uijt het Eerste quartier, en Pieter Janse Noteboom uijt het negende qt. welkers bepaling van Confinement op den 25, en 26 Julij deses Jaars 1765 is geijndigt en zijlieden Suppl.ten geinformeert werdende, dat dezelve Zeedert Eenige tijd hunlieden wel hebben gecomporteert, Redenen Waeromme zij Suppl.ten versoeken Appointement van uEd. Groot Agt. Waer bij de voorn: Jacob Maertens Wed:e en Pieter Janse Noteboom, uijt derselver Confinement werde ontslagen.
Twelk Doende G.W. Walen preses, Adrianus du Bois, Scriba, Jan van der Star, procr.

De Camer gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supp.ten haar versoek, Ontslaat mitsdien Jacob Maartens wed. en Pieter Jansse Noteboom uijt hun Confinement. Actum den 3 September 1765.

[VOORKANT] (Geregistreert) REQUESTE Broederen Diaconen Suppl.ten ontslagen Jacob Maertens Wed:e en Pieter Janse Noteboom, 13 September 1765; J. van der Star, Procureur; Fiat ut petitur 3e Septemb: 1765.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.