Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-09-1765 Seijgje van de Nadort, in gemortificeerde Leprooshuis


Wel Edele en Wel Eerwaarde Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en Beeterhuijs te Dordrecht,
Wij ondergeschreevenen, uijtmakende den geheelen Kerkenraad te Dubbeldam, en gesamentlijk zijnde de armbesorgers deeser plaats; betuijgen bij deese; dat Wij YwEd: propositie aan ons Schriftelijk gedaan den 7 Julij deeses jaars 1765, soo in 't gemeen, als bijsonder ontrent Seijgje van de Nadort, die onder onse versorging tot heir tot is in het nu gemortificeerde leprooshuijs te Dordrecht, verstaan hebbende, in deselve volkomentlijk berusten, en derhalven gemelde Sijgje van de nadort aan UwE. overgeeven, om wanneer ingemelde huijs de nodige apartementen gereed zijn, de selve te neemen onder Uwe bewaaring en deselve te voorzien van behoorlijk voedsel, coffij en thee is onder begreepen en onderhoud in stoppen en lappen voor een prijs van 117 guldens jaarlijks, die wij van het begin tot heir toe in gemelde leprooshuijs daar voor hebben gegeeven, en aan UeEd: ook jaarlijks te geeven gereed zijn in verwagting van behoorlijke versorging deesen. Hier meede eijndigende Verblijven wij na UwE aan Godes bescherming te hebben aanbevolen, Wel Edele en Wel Eerwaarde Heeren enz enz Uw Ed. Dienaaren,
F:R:E: Nibbelink V.D.M. te Dubbeldam, A. Will: Molendijk ouderling aldaer, J:A: van Gent ouderling aldaar, B:A: in 't Velt armmeester aldaer, C.A. de Molendijk, deijaaken aldaer (Dubbeldam den 16 Sept. 1765)

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.