Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-10-1761 Marijke van Westervoort (21 jr; 2e kwartier), dochter van Huijbert


(Voorden Armen) Aenden Ed:e Groot Agtb. Geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geven onderdanig te Kennen Boekhouder en Broederen Diaconen vande Nederduijtsche Geergormeerde gemeente binnen de Stadt Dordregt, dat onder het tweede quartier Bedeelt werdt Huijbert van Westervoort, en zij Supplt.ten in het Seecjere berigt werden, dat zijne oudste dogter Marijke van Westervoort, oud omtrend 21 jaeren, haer zelve overgeeft tot hoerderije en Publijcque ontugtigheeden, niet alleen streckende tot derselver Verderff maer ook tot Ergenisse en Verlijdingen van anderen.
Redenen waer om de Suppl.ten hun toevlugt neemen tot UEd: Groot agtb. ootmoedigh versoekende dat de voorn. Marijke van Westervoort werde geconfineert in het Stads Kranksinnig en Beterhuijs. twelk Doende &a D. Prinsen, Scriba, Jan van der Star, Procr.

De Camere alvorens te disponeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Regenten, van het Stads kranksinnig & beterhuis binnen dese Stad, omme Hun Ed:e Groot Achtb: te dienen van Hun Ed. consideratien en advis. Actum den 20e: Octob: 1761. Ps. Hoeufft.

De Regenten van 't stads krankzinnig en Beter Huijs binnen deze Stadt gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste hebben de Eer UwelEd: Gr: Agtb. te berigten, dat de positives in de Requeste vervat aangaende de persoon van MARIJKE WESTERVOORT na waerheijd zijnde, en deselve Correctie meriterende tot het opgem. Stads Krankzinnig en Beterhuijs zouwde behoren.
Actum Dordreght den 21e October 1761. uijt naam van de Regenten voors: C: Brender à Brandis, als Rentmr. van 't zelve Huijs.

De Kamere gezien en geexamineert hebbende de vorenstaande requeste mitsgrs: gezien en geexamineert hebbende het Schriftelijk berigt van Heeren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuijs binnen deze Stad, accordeert de Suppl:e haar versoek permitteert dezelve, omme Marijke van Westervoort voor den tijt van twee Jaeren te mogen Confineren in 't Stads kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad tot lasten van 't selve huijs.
Actum den 22e: October 1761. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregist.) Requeste broederen Diaconen vande Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente Binnen Dordt. Suppl.ten; J. van der Star, Procureur; In handen van de H.rn Regenten van het Stads kranksinnig en beterhuijs. 20: Octob. 1761; Fiat Confinement voor den tijdt van twee jaeren tot lasten van 't Stads kranksinnig huijs 22: Octob. 1761.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.