Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-11-1765 Geertruid vanden Andel, van gemortificeerde Leprooshuis


PRO PAUPERIBUS (voor de armen).
Extract uit het loopende Resolutie-boek van Schout en Schepenen vanm Zuidbeijerland genaamd den Hitsert, beginnen met den jaare 1750 fo: 126 R.to et Segge.
Vergadering van Schout en Schepenen op Saturdag den 23 November 1765
.
(Present 't volle Collegie, Exempt de praedidt. H. v.d. Polder)
is gelezen eene missive, in Antwoord van die, welke door den Secretaris volgens resolutie van deze geregte ter laaster vergaderinge genomen, aan den Heere Rentmeester van het Stads beterhuis te Dordrecht is geschreven, etc:a.
voorts etc:a:
Waar opg edelibereerd zijnde, is goedgevonden en geresolveerd, de meergem:e krankzinnige Geertruid vanden Andel op aanstaande Woensdag den 27e dezer, door onzen Subjt: bode Cornelis Troost, ten Confinement te doen Transporteren en geleiden, ingevolge de voorgem. missive, in 't gemortificeerde Leprooshuis te Dordrecht, om met Nieuwe jaar aanstaande, van daar in het Stadds-Krankzinnig en beterhuis overgebragt te werden, en aldaar zoo lang geconfineerd te blijven, tot dat de zelve tot beter zinnen gekomen, ofte bij ons anders geresolveerd zal zijn. En zal aan den Stadhouder van den Heer Bailliuw van Beijerland, een van 's heeren dienders verzogt werden, om den voorn: bode in het voorsz: te doene Transport te adsisteren.
Wijders is nog geresolveerd etc:a
Gedaan in Collegio op dato als voor 't hoofde dezes.
Accordeert (voor zoo veel 't geextraheerde betreft) met het voorsz: Resolutie-boek huiden den 26e: November 1765. Bij mij Secretaris D. Verhagen Pz.

EXTRACT.
Resolutie van Schout en Schepenen van Zuijd Beijerland genaemt den Hitzert in dato 23 November 1765.
Ingevolge van dezelve Resolutie is het vrouwspersoon GEERTRUIJ VAN DEN ANDEL daer bij gemeld op den 27e November 1765 in het Stads Krnakzinnig en beterhuijs binnen den Stadt ingenoomen zullende daer voor Jaerlijks worden betaalt eens aff een Summa van een hondert en Dartig guldens Except de klederen mitsgaeders Dootor apothecar, chirurgijn en medicamenten bij siekte off anderen Extraordinaire toevallen.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.