Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-12-1765, 16-6-1763 en 17-5-1763 Adriana Raats weduwe van Bartholomeus van der Star


(Voor de Stadt) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht in denzelver vergadering genomen op
Donderdagh den 12 December 1765
Mijne Ed: Heeren van den Gerechte hebben na voorgaande deliberatie, goedgevonden Adriana Raats Weduwe van Bartholomeus van der Star, Beurtschipper op Antwerpen uit hoofde van haare kranksinnigheid ten Lasten van de Stad in Stads Kranksinnig en beterhuis te Confineren voor den tijd van twee Jaeren en voorts gem.:e Heeren Regenten van 't gem: Huis te qualificeeren om van de goederen van gem: weduwe van der Star door den Binnevader een inventaris te doen formeeren en dezelve goederen onder Hun Ed: te slaan ten ten behoeve van gem: Weduwe te bewaaren. En zal Extract deses gegeeven worden aan de Heeren Reegnten van Stads Kranksinnig en beterhuis om te strekken tot Hun Edele informatie.
Accordeert de voors: Resolutie. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 40 tot 12 Decemb. 1767.

(Voor 't Stads Kranksinnig en Beterhuis) Extract uit de Resolutien van de Edele Groot Achtb. Heeren van de Gerechte der Stad Dordrecht, in derzelver Vergadering genomen op
Donderdag den 16:e Junij 1763.
Aan Hun Ed. Groot Achtb. uit de attestatie van Stads Docotoren gebleken zijnde, dat Adriana Raats weduwe Barhtolomeus van der Star, in eene Verregaande, melancholijke toestand is, en 't uitterste toesigt nodig heeft, om verdere Onheilen voortekomen en deszelfs onvermogen aan Hun Ed: Gr: Achtb. genoegsaam bekend zijnde, hebben Hun Ed: Gr: Achtb: na voorgaande deliberatie goedgevonden gem. Adriana Raats wed. van der Star ten kosten van de stad voor den tijd van twee jaren te Confineren in Stads Krankzinnig en beterhuis zo nogtans dat ingevalle dezelve voor dien tijd kome te herstellen 't aan Heeren Regenten van 't gem. Huis vrij zal staan haar inmiddels uit deszelfs Confinement te Ontslaan.
Wijders hebben Hun Ed: Gr: Achtb: goedgevonden den Notaris Leendert van der Horst te gelasten om aan Heeren Regenten van Stads Krankzinnige huis, onder behoorlijk Renversaal overtegeven de gelden & meubilen gem: A. Raats, weduwe van der Star toebehorende, en Heeren Regenten van 't gem: Huis te qualificeren om de zelve gelden en meubilen overtenemen, de meubilen publicquelijk te laten verkopen, en de voors: gelden en de penningen van de meubilen provenierende, geduurende 't Confinement van gem: weduwe te administreren. En zal Extract dezes gegeven worden aan Heeren Regenten van Stads Krankzinig en beterhuis om te Strekken tot derzelver informatie en naarrigtinge, als mede aan den Notaris vand er Horst (voor zo veel denzelven aangaat) om zig naar dezelve te gedragen.
Accordeert met de voors. Resolutie Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (40) Extract Resolutie, van mijn Ed: Hrn. van den Gerechte in datop 16 Junij 1763.

(Voor een Godshuis) Extract uit de Resol: van Mijn Ed: heeren van den gerechte der Stad Dordrecht, in Hun Edele groot Achtb: Vergadering genomen op
Dingsdag den 17e: Meij 1763.
De Heeren Commissarissen Pompe Heere van Swijndrecht en van der Pott hebben aan Hunn Ed: groot Achtb: gerapporteert, dat den Notaris Van der Horst tot voldoening aen den appoinctemente van Hunn Ed: Groot Achtb: in dato den 5e: Meij laetsleden den Boedel van Adriana Raats wed:e van Bartholomeus van der Star dewelke provisioneelijk op ordre en ingevolge van den voorsz: Appoinctemente wegens haere Kranksinnigheid is geconfineert, hadde opgemaekt &a:
Wijders dat voorn: Notaris Van der Horst kennisse had gegeven, dat de voorn: Weduwe van der Star wederom tot vorige gesondheid was herstelt geworden.
Dat Sij Heeren daaromme nu van gedagten zoude zijn, dat de voorsz: wed:e van der Star vermits haere vorengem: herstelling uit 't voorsz: Confinement zoude behoren te werden ontslagen, en wederom op Vrije voeten gestelt voorts dat &ca.
Waar op gedelibereert zijnde hebben Hun Ed: Groot Achtb. welgem. Heeren Commissarissen voor hunne geadhibeerde moeijte & betoonde Vigilantie bedankt, en voorts goedgevonden en verstaan, dat Adriana Raats wed. Bartholomeus van der Star uijt het confinement zal worden ontslagen, & dat &a.
En zal copie, dezes aen den Notaris van der Horst worden ter hand gestelt, als mede aende Heeren Reegnten van Stads Krankzinnig & beterhuijs voor Soo verre het Huis aangaat omme te dienen tot derzelver naerrichting.
Accordeert met de voors. Resolutie (voor soo veel 't geextraheerde aangaat) Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] fol. 40.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.