Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-03-1762 Maddeleentje Hilsbergen echtg. Hermanus Polums


(voor den armen) Aenden Ed.e Groot Agtb: geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeven Reverentelijk te Kennen Boekhouder en Broederen diaconen vande Nederduijtsche Gereformeerde gemeente binnen de Stadt Dordregt, dat van weegen voorn: Diaconie onder het 1/q(uartier) uis bedeelt geworden Hermanus Polums, en desselvs Huijsgesin denselve Polums aen hun Suppl.ten klaeglijk heeft te kennen gegeven, dat zijne huijsvrouw Maddeleentje Hilsbergen, zeedert Een geruijmen tijd haer zelve te buijten gaet in 't consumeeren, van sterke dranken tot Totale odnergang van haer huijshouden en wanneer daerinne niet werde voorsien hij Suppl.t wederom genoodsaekt is, om alimentatie van voorn: Diaconie te versoeken zijnde het aende Suppl.te voorgekomen noodsaekelijk te zijn, dat dezelve Maddeleentje Hilsbergen werde geconfineert in het Stads kranksinnig en beterhuijs deser Stadt waer toe dezelve UEd: groot Agtb: qualificatie zijn versoekende, om dezelve te confineeren in het gemelde Stads kranksinnig en beterhuijs tot Lasten van 't zelve huijs. Twelk doende 7a. Adrianus du Bois, praeses, Ab: Blussé, schriba, Jan van der Star, procr.
+
De Camere alvorens te disponeren stelt dese Req.te in handen van de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad omme na examinatie vandien Hun Ed. Groot Achtb. te dienen van derselver Schriftelijk advis en cosideratien op 't verzoek in dese gedaan. Actum den 2 Maart 1762. Ps. Hoeufft.
+
Edele Groot Agtbaare Heeren. Ter obediente en voldoeninge aen het appoinctement van Uw Ed: Gr. agtbre. van data den 2e Maert 1762 op de nevenstaende Requeste van Boekhouwder en Broederen Diaconen van de Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnend ese Stadt hebben wij de Eer Uwed: gr: agtb.re te berigten dat bij aldien UwEd: Gr. agtb.re zullen oordeelen dat de Conduites van het Vrouwspersoon ter Requeste gemeld zodaenig zijn, dat zijn strikte opsluijting nodig heefft, het ons voorkomt, vermits dit mensch door de Diaconie bedeelt werd, dat dit confinement ten kosten en Lasten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs zal moeten komen, Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van Uq Ed. Gr: agtb: voldaan te hebben, bevelen wij Uw Ed. Gr: agtb.re aen Gods Protexien en Blijven Edele Groot agtbaere Heeren Uwed: gr: agtb.re ootmoedige Dienaeren de Regenten van Stads Krankzinig en Beterhuijs. Ter ordonnantie der selve als Rentmr: C: Brander a Brandis. (Dordreght den 8e Maert 1762)

De Camere gezien en geexamineert hebbende het schriftelijk advis van de Heren Regenten van 't Stads krankzinnig en Beterhuijs binnen dese Stad, ende Wijders gezien en geexamint. hebbende den nevenstaande Request accordeert Supplianten haar versoek qualificeert mitsdien dezelven omme Maddeleente Hilsbergen voor de tijt van twe Jaaren tot Kosten en Lasten van 't voorsz: Huijs te mogen doen Confineeren in het voorsz: Stads Kranksinnig & Beterhuijs. Actum den 9 Maert 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste Boekhouder en Broederen diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde gemeente Suppl.ten. J. van der Star Procr. Geregistr. In handen van Heeren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs 2: Maert 1762. Fiat confinement bij provisie voor twee jaren ten lasten van 't voorsz. huijs. 9: Maert 1752.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.