Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-01-1766 Magrita Blextoon, 44 jr., dochter van Jan


(Karsseboom) Aabn de kamer Juditeel der Stat Dordrecht.
Geeft met verschuldigde eerbiedigheijt te kennen Jan Blextoon, Timmermansknegt wonende in de Schuitmakersstraat binnen deze Stat dat zijne dogter Magrita Blextoon, Out 44 jaren, zodanig in haar verstant is getroubleert dat, om ongelukken voorttekomen zij nootwendig dient te wroden geconfineert; dan dat hij om zulks op zijn eige kosten te laten doen, buiten staat zijnde te raden gewerden is, en de vrijheit neemt zig te keren, tot uEd: Groot Achtbare Ootmoedig verzoekende dat UEd: Groot Achtb: dezelve zijne Dogter in het Stats Krankzinnig en beterhuis alhier gelieven te doen Confineren.
tWelk doende &ca. Jan Bleckston, Anthonij Bax, pr.

De Kamere alvorens te disponeren Committeert de Heeren Beelaerts en Onderwater, Schepenen deser Stadt omme den nevenstaande requeste nader te Examineren en Hun Ed: Groot Agtb. te dienen van Hun Ed: consideratie en advis. Actum den 16: Jann: 1766. Ps. Hoeufft.

Op den 20 Jan. 1766 hebben wij ondergesz. Ordinaris Stads med. doctores Margrita Blexton gevisiteerdt, dezelve bevonden als in den req.te vermeldt waerom wij oordeelen dat zij dient te werden geconfineerdt.
J.W. v. Steenbergen, Herm. van der Star.

De Kamere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gesien het advis van Stads Doctoren en weiders den bovenstaende Req.te accordeert den Suppl.t zijn versoek permitteert mitsdien denselve omme Sijne Dochter Margrita Blextoon te mogen doen Confineren in het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, voor den tijt van twee Jaren tot lasten van 't Selve huijs Actum Dordt. 30 Jannuarij 1766. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request van Jan Blextoon uijt den 21 Januarij 1766. In handen van Hrn. commiss. Beelaerts en Onderwater 16e Janu. 1766; Heeren commiss. stellen deze in handen van stadsdoctoren om bericht 16 e do.; Fiat confinement 30 do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.