Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-04-1766 Elizabeth van Dijck echtg. Willem van der Elst


(Karsseboom) Aan d'Ed: Groot Agtbare Heeren van den Geregte en Camere Judicieel der Stadt Dordregt.
Geeft seer reverentelijk te kennen Willem van der Elst, Timmermansknegt borger deser Stadt Dat sijn huijsvrouw Elizabeth van Dijck tot sijn groote smerte, zedert bijnaar Vijf jaaren herwaarts is besogt gewees met het casus innocentia, 't geen Sodanig toeneemt dat, het voor hem Supptl. en kinderen is Supportabel werdt.
Redenen waaromme hij Supptl. de vrijhijd neemt zig te keeren tot UwEd: Gr: Agtbare ootmeodig verzoekende dat het UwEd: Gr: Agtb: betuigen mag hem Suplt. te permitteeren om Sijn gem. huijsvrouw te doen Confineeren in 't Stads Krankzinnigg en beterhuijs, en Zulks (ter oorsaak van sijn Suppliants absolut onvermogen) ten laste van 't gemelde Huijs, tot Soo lange dezelve Sijn huijsvrouw van haare innocentie Sal sijn hersteld. T'Welk doende &ca. S: van dr: Bank, Procr. Op den 2 Jan: 1766 hebben wij ondegeschreve ordinarus Stads med. Docotores gevisiteerdt Elizabeth van Dijck huijsvrouw van Willem van der Elst in haer bevonden als in den req.te vermeldt waerom wij oordeelen dat dezelve diendt geconfineert te werden. J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

De Kamere alvorens te disponeeren stelt deze req.te in handen van de Heeren van Convent en Beelaerts Schepenen dezer Stad omme deselve nader te Examineeren en Hun Ed: Gr: Agtb: te dienen van Hun Ed.e Consideratien en advis. Actum den 21 Jannuarij 1766. Ps. Hoeufft.

Heeren Commiss. Stellen dese Req.te in handen van de Stads Doctoren omme de Persoone van Elizabet van Dijk huisvrouw van Willem van der Elst te visiteren en Hun Ed: Agtb: te dienen van Haar advis. Actum den 21 Jann: 1766. Ps. Hoeufft.

De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Req.te accordeert bij provisie den Suppliant sijn versoek permitteert mitsdien denselve omme zijne huijsvrouw Elisabeth van Dijk bij provisie te confineeren in het kranksinnig en beterhuijs binnen deze stad tot lasten van het voorsz. huijs, en word dese Reqte. niettemin gestelt in handen vande Heren Regenten van het voorsz. Kranksinnig en beterhuijs omme Hun Ed: Groot Achtb. te dienen van Haar Ed. Consideratien en advis. Actum den 23 jannuarij 1766. Ps. Hoeufft.

Edele groot Achtbaere Heren,
Ter obedientie en Voldoeninge aen uEd: Gr: Achtb: appoinctement van dato den 23e Januarij 1766 op de Requeste van Willem van der Elst Timmermansknegt borger binnen deze Stadt, versoekende dat zijne Huijsvrouw Elisabeth van Dijck om redenen daerbij gemeld in 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen deze Stadt mag worden geconfineert, Soo hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb: bij dezen te berigten, dat bij aldien uEd: Gr: Achtb: zullen oordelen dat de voorn. Supplte. Huijsvrouw behoort geconfineert te worden, wij alsdan vereenen, dat het zelve ten kosten en Lasten van ons stads Krankzinnig en beterhuijs zal behooren te geschieden referende ons niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb.
Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van uEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben, bevelen wij uEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven Edele Groot Achtbare Heeren, uEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaren. (Dordrecht den 28e April 1766. De Reegnten van 't Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. Ter ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Kamere gesien en geëxamineert hebbende 't berigt van de Heeren Regenten van Stads Krank Sinnig & Beterhuijs binnen deze Stad, accordeert de Supplt. zijn versoek omme sijne huisvrouw Elizabeth van Dijck te Confineeren in 't Stads Kranksinnig en Beterhuijs binnen dese Stad voor den tijt van twee Jaeren tot Lasten van 't selve huijs. Actum Dordregt den 29 April 1766. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregsitreerd) Fol: 63 Requeste Willem van dr: Elst Supplt. om sijn innocente huijsvrouw te doen Confineeren. Vander Bank, Procr.
In handen van Hrn. Commiss. van Convent en Beelaerts 21: Janu. 1766. Hr. Commiss. stellen in handen van Stads Docotren 21: do.
Fiat bij provisie confineemnt, en werd deze niet te min gestelt in handen van Hrn. Reegnten van Stadskrankzinnig en beterhuis. 23: do. Fiat confinement 29 Apr. 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.