Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-02-1766 Catharina van Brienen


De Regenten van het Stads kranksinnig en beterhuijs, binnen de Stadt Dorregt, ter Eenre;
Ende Leendert van den Camp, woonende binnen voormelte Stad, in qualiteijt, als de administrateur hebbendee, over de goederen, Catharina van Brienen, opgekoomen van wijlen Jenneken Visser, in leven wed:e Cornelis van Aensorg, en nog als hier toe geauthoriseert, bij den Ed:e Groot agtb. geregte, en Camere Juditieel der voorn: Stadt, volgens apppoinctemente in dato 30 Januarij 1766 ter andere zijde;
verklaren, met den anderen, geconvenieert te zijn, dat de voorn: Catharina van Brienen, Jaarlijks in 't voorn: huijs, voor mond kost, en klederen, behalven Doctor en apothecar, zal betaelen, de Somme van vijff en t Seventig gukdens, Ingegaan met primo januarij 1766.
Des dat zeekre Erffenis, ter Somme van twee hondert Seven en vijftig guldens, en vijff Stuijvers, gemelde Catharina van Brienen opgekoomen van [....] van Leeuwen, wed:e Hendrik Visser, op 't overlijden, van genoemde Catharina van Brienen Sal koomen, en geprofiteert moeten werden, bij 't voormelte huijs; En zijn hiervan gemaakt twe Eensluijdende ten wedersijden onderteekent, Dordt. 12 feb. 1766.
Ter ordonnantoe van Hrn. Regenten voornt: als Rentmeester. C: Brender a Brandis, Leendert vanden Camp.

[VOORKANT] Catharina van Brienen overleden den 2e Maart 1770.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.