Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-03-1766 Caatje Louwa (2de kwartier)


(Voor den Armen) Aen den Ed:e Groot Agtb. Geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Broederen diaconen van de Nederduijtse Gereformeerde gemeente binnen Dordrecht, dat onder het tweede quartier van weegen de voornoemde Diaconie gealimenteerdt wordt Caatje Louwa zoo niet geheel Innocent, Egter weegens wangedrag behoort te werden gecofineert; Redenen waeromme de Suppl.te hun zijn keerende tot UEd: groot agtb. Reverentelijk versoekende, om de voorn. Caatje Louwa te mogen confineeren in t Stads kranksinnig en Beterhuijs alhier ter Steede.
Twelk doende &a. Dirk Willem Morks, preses, Jacob Bongers, schriba, Jan van der Star, procr.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Groot Agtb. te dienen van hunne Consideratie advis en berigt op 't versoek in desen gedaan. Actum Dordt. 11e februari 1766. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbare Heeren, Ter obedientie en Voldoening van UEd: Gr: Achtb: van dato den 11e Februarij 1766 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Gereformeerde Nederduijtsche gemeente binnen deze stadt versoekende omme Catie Louwa daer bij gemeld in Stads Kranksinnig en Beterhuijs alhier te mogen confineren, Zoo hebben wij bij dezen de Eer UEd: Achtb: te berigten dat bij aldien dezelve Caatje Louwa souwde behoren te worden geconfineert, 't zelve als dan ten kosten en lasten van 't voorsz. Godshuijs zal behoren te geschieden. Referende niet te min ter Dispositie van UEd: Achtb: Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb. voldaen te hebben, bevelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods Protexie en Blijven
Edele Groot Achtbare Heeren, Ue Ed. Gr: Achtb. ootmoedige Dienaeren De Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beterhuijs. Ter ordonnantie derselver Rentmr: C: Brender a Brandis. (Dordreght den 17e: Februarij 1766)

De Camere gesien en geexamineert hebbende het advis vande Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs, mitsgrs. geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supplianten haar versoek permitteert mitsdien deselve omme Caatje Louwa voor de tijt van twee jaren te moge doen Confineeren in het Stads Kransinnig en beterhuijs binnen deze stad tot lasten van hetselve Huijs. Actum den 28 Maart 1766. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreerd) (Eijndigt den 28 Maart 1768, Fol. 64) Request broederen Diaconen Supplte. Caatje Louwa, 1770 den 20e: Februarij bij Resolutie uijt haer Confinement ontslaegen vide Register Fol. 18verso.
J. van der Star, Procr.
In handen van Hrn. Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuijs 11 Febr. 1766. In handen van H.ren Commiss. Hoeufft ende Witt. 18 do; Fiat confinement voor den tijdt van twee jaeren. 28e Maert 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.