Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-04-1766 Cornelis van den Bende


(Karsseboom) Aan de Ed: Gr: Agtbare Heeren van den Geregte en kamere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft seer Reverentelijk te kennen Geertruij Dusjong huijsvrouw van Cornelis van den Bende woonende binnen deese Stad.
Dat Sij Suppliante zig in den Jare 1764 tot haar Leedweesen genoodzaakt heeft gevonden, bij requeste aan Ue Ed: Gr: Agtb. addresseeren, tenijnde deselve mogte werden geauthoriseert gem: haar Man om desselfs quaad Comportement, te doen Confineeren in 't Stads Krankzinnig en beterhuijs, en zulks om haar Supplts. onvermogen ten lasten van 't voorsz. Huijs Welk versoek Ue Ed: Gr: Agtb: bij derselver marginale Appostille van dato 12 januarij 1764 voor den tijd van Twee Jaaren aan haar Suppl.te hebt gelieven toe te staan. Dat hoe seer de Suppliant gehoopt en zig geflatteerd had, dat 't geappliceerde Confinement al Soude gestrekt hebben tot desselfs beterschap, Soo heeft Sij Suppl.te de grootste reedenen van 't Contrarie te vreesen, alsoo den selve volherdende blijft in sijn quade begrippen betoonden niet alleen geen het minste leedweesen off berouw van sijn vorig wangedrag off voorneemen om voer een komstig sijn verpligting beschijden tegen haar Supplte. te zijn en tot mantien van sijn huijsgezin te werken maar bedrijgende zoo aan Sijn kinderen wanneer deselven hem van noodwendigheeden komen Verzorgen als andere, Wanneer hij vrij raakt haar Suppl.te het Confinement te zullen betaald zetten.
Reedenen waar Om de Suppl.te de Vrijhijdt neemt zig te keeren tot Uw Ed: Gr: Agtb: ootmoedig verzoekende dat Uw Ed: Gr: Agtb: het voorschr: Confinement van haar gem: man voor den tijd van nog twee Jaaren gelieven te prolongeeren, En in tisschen als nog haar Suppl.te tot het Waarneemen van haare Affaires en Voorkomende zaken te qaulificeeren. T'Welk doende Etca.
S: vandr: Bank, Procureur.

De Kamere alvorens te disponeeren Committeert de Heeren Beelaerts en Onderwater Schepenen deser Stad, omme den nevenstaande Req.te nader te examineeren en Hun Ed: Gr: Agtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 25 Februarij 1766. Ps. Hoeufft.

Heeren Commiss.en stelen deze Req.te in handen van de Heeren Reegnten van Stads Krankzinnig & Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Edele Agtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien, advis en berigt op 't versoek in desen gedaan. Actum den 25e Februarij 1766.Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbare Heeren,
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 25e Februarij 1766 op de Requeste van Geertruij Doesjong Huijsvrouw van Cornelis van den Bende wonende binnen deze Stadt, versoekende, aan redenen dat bij gemelde dat het Confinement van gemelde haeren man voor den tijd van twee Jaeren mag worden geprolongeert En zij Suppl.te in tussen tot het waernemen van haere affaires, en voorkomende Zaeken gequalificeert hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb: te berigten dat het ons uijt de genomene Informatien bij de Binne Voogden van ons Stads Krankzinnig, en Beeterhuijs niet is voorgekomen dat de voorn. Supplte. man, haer Suppl.te zoo door zijne kinderen, als andere zodaenige bedreijgingen Souwde hebben laten doen, als de Suppl.te bij de middlen van haer voorsz: gedaene versoek heefft voorgegeven, maer wel in tegendeel, dat dezelve haeren man gedurende zijn twee Jaerig Confineemnt sig zeer wel, en ordentelijk, heefft gedragen en beloofft, om bij zijn ontslag uijt hetzelve daerin te sullen Continueren.
Weshalven wij (onder verbetering) van oordeel zooden zijn, dat UEd: Gr: Achtb: het voorsz: gedaene versoek van de Suppl.te behoorden te wijzen van de hand en de voorn. haeren man uijt zijn Confineemnt te ontslaen, te meer, door dien den zelven (onverhoopt wederom tot kwaede Conduiten overhellende en de Suppt. in dat Cas altoos de weg zal open blijven om zig aen UEd: Gr: Achtb: op nieuws te addresseren off Jegens den zelven haren man zou Separatie van tafel, bed, bij woning en goederen te procederen.
Waermede Vertrouwende aen het gerequireerde Van UEd: Gr: Achtb: te hebben Voldaen refereren Wij ons niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb: terwijl wij voor het overige na UEd: Gr: Achtb: in Gods protexie te hebben aen bevolen, de Eer hebben ons te noemen, Edele Groot Achtbare Heren,
UEd: Gr: Achtb. ootmoedige Dienaren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs. (Dordreght den 28e April 1766) ter Ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Kamere gehoort hebbende 't Rapport van Heeren Comm.sen mitsgaders gesien en geexamineert hebbende den vorenstaande Req.te ontsegt de Suppl.te haar versoek ontslaat hare man Cornelis van den Bende uijt desselfs Confinement. Actum Dordrecht den 29 April 1766. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Gereg.)(ontslag van Corn. van den Bende) Request Geertruij Doesjong huijsvrouw van Cornelis van den Bende Suppl.t, Om prolongatie van 't Confinement van haar man; In handen van Hrn. Commiss.n Beelaerts en Onderwater 25: Febr. 1766. Hrm. Commiss. stellen deze req.te in handen van Hrn. commmiss.n van Stadskrankzinnig & Beterhuijs 25: do. Fiat ontslag 29 Apr. 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.