Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


05-03-1766 Berbera Maasdam, dienstmeid te Dordrecht


(Pro Deo) Aan den Ed: Agtb: Geregte van Zwijndrecht.
Geeft met behoorlike Eerbiet te kennen De Kerkeraed van dezen voorschreven dorpe van Zwijndrecht, dat Berbera Maasdam, geboortig van hier, en nu enige tijt voor dienstmeit gewoont hebbende te Dordrecht, zodanig met krankzinnigheit is bezogt, dat dezelve niet in Staat is, zig zelve te kunnen hoeden, en vervolgens tot lasten van dezen Armen is geraakt.
En dewijl de Supplianten met reden bedugt zijn, dat, wanneer dezelve Berbera Maasdam niet onder de een of andere bewaring, geschikt voor alzulke krankzinnige Personen, gestelt werde, daar uit niet dan droevige gevolgen te wagten zijn. Zo keren de Supplianten zig tot Uw Ed: Agtb:, ootmoedig verzoekende, dat uw Ed: Agtb: de goetheit gelieven te hebben om de Suppl.te tot voorkominge van facheuse gevolgen, te permitteeren Omme meergemelde Berbera Maasdam, ten kosten van den Armen alhier, in het Leprooshuijs der Stat Dordrecht, te mogen doen Confineren.
'T Welk doende &ca: W: Snethlage, pred. Pieter De Bondt, Ouderlingh, Henderick van Es, ouderlingh, Ari Flink, Ouderling, Willem Dwarswaart, Diacon, Geerit Stout, deijake.

Schout en Scheepenen van Zwijndrecht gezien en geexamineert hebbende den Nevenstaande Requeste vanden kerkenraat alhier, en gelet waarop in dezen te Letten stonden, en alsoo ons ten vollen is gebleeken van de Krankzinnigheijt vande gemelte Berbera Maasdam Accordeeren de Supplt: haar gedaene (ver)soek Permitteeren dezelve om de voornoemde Berbera Maasdam te brengen in het Leprooshuijs der Stadt Dordrecht tot Zoo Lange dezelve Berbera Maasdam weder van hare kranksinnigheijt is ehrstelt. Actum den 5 Maart 1766. ter ordonnantie van dezelve, Adr: Groenevelt, Zecretaris.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.