Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-04-1766 Toon Fuijk, Margareta van 's Herenberg, Maria van Westervoort en Arie de Hart


(Voor een Godshuis) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Dingsdag den 15e April 1766
Mijn Ed: Heeren van den gerechte ontfangen en gehad hebbende de lexture van een missive van Heeren Regenten van Stads kranksinnig en Beterhuijs in dato 12 dezer, tenderende, omme de persoonen van Toon Fuijk, en Margareta van s Herenberg, mitsgaders Maria van Westervoort en Arie de Hart, in het voors: huijs geconfinert zijnde, uijt derzelver Confinement om redenen in de gem: missive vervat, te ontslaen, hebben, nae voorgaende deliberatie goedgevonden en verstaen, dat de persoonen Toon Fuijk, Margareta van Westervoort, en Arie de Hart uijt derzelver Confinement zullen worden ontslagen, en wederom op vrije voeten gestelt, dat ten opsigte van Margareta van 'S Heerenberg ten haere versoeken en van haer familie dezelve, bij provisie voor den tijt van twee Jaren in het voors: huijs noch zal blijven geconfineert.
En zal Extract dezes gegeven worden aen de Heeren Regenten van het voorn: huijs, omme te dienen tot derzelver informatie.
Accordeert met de voors: Resolutie Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Ontslag Siet fo. 6 in t vrouwe boek Maria van Westevoort, Ari de Hart en Antonij Fuijk.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.