Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


24-04-1766 Aaltje van Loon


(voor een Godshuis) Extract uit de Resolutien van de Ed. Groot achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht en dezelver Vergadering genomen op
Donderdag den 24e April 1766
In achtinge genomen zijnde de klagten door Pieter van Loon en zijne huisvrouw Willemijna Blankert, over de verregaande Slegte Conduites van hunne Dogter Aaltje van Loon gedaan hebben Hun Ed. Gr. Achtb., na alvorens daar op de naaste gebuuren gehoord te hebben, goedgevonden en verstaan de gem: Aaltje van Loon tot haare correctie bij provisie voor den tijd van ses maanden te Confineren in Stads Kranksinnig en beterhuis, wordende de Heeren Reegnten van 't zelve Huis versogt voor de expiratie van gem: tijd Hun Ed: Gr: Achtb: nopens 't gedrag van gem: Aaltje van Loon te informeren.
En zal Extract dezes gegeven worden aan Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis, om te strekken tot hunnen informatie.
Accordeert met de voors. Resolutie Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Fol. 65) Aaltje van Loon Eijndigt den 24 Octob. 1766.
1766 den 4e December bij Resolutie uit haer Confinement ontslaegen vide Register Fol: 18verso.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.