Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-05-1766 Lijsbeth Wagenaer echtg. Adolph van Engelen


Aen den Ed:e Groot Agtb. Geregte, en Camere Juditieel deser Stadt Dordregt.
Geeft Reverentelijk te kennen Adolph van Engelen, wonende alhier, dat op verleend appoinctement bij UEd: Groot agtb., in dato 12 Octob. 1762 Sijn Supplts. huijsv: Lijsbeth Wagenaer, om 't consumeeren van Sterke dranken, en 't niet gade slaen van hunnen kinderen, is geconfineert in het Stads Kranksinnig en beterhuijs, binnen dese Stadt, deselve zijne huisjvrouw wederom geerne uijt haer confinement was ontslagen, met belofte van haer wel te zullen comporteeren, Redenen waeromme den Supplt. hem keert tot UEd. groot Agtb:, ootmoedig versoekende dat deselve zijne huijsvrouw uijt 't voornoemde Confinement door uEd. Groot agtb. werde ontslagen. Twelk Doende &a Jan van der Star, procr.

De Kamere alvorens te disponeeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Hoeufft & Gevaerts Schepenen dezer Stad, omme de nevenstaande Req.te nader te Examineeren & Hun Ed: Groot Agtb: te dienen van Hun Ed: consideratien en advis. Actum Dordt. 29 April 1766 Jb. Karsseboom.

De Kamere gehoort hebbende 't rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gesien en geëxamin.t hebbende den nevenstaande Req.te accordeert zijn Supplt. sijn versoek, ontslaat sijne huisvrouw Lijsbeth Wagenaar uit haar Confinement. Actum den 1e: Meij 1766. Jb. Karsseboom.

(Geregistreerd) Request Adolp van Engelen Suppt. Omme ontslag van Confinement wegens zijn huijsvrouw Lijsbet Wagenaer. J. van der Star, procr.
In handen van H.ren Commiss. Hoeufft & Gevaerts 29 Apr. 1766. Fiat ontslag 1e Meij 1766.
Solvit door den Proc: van der Star Eene gl. vier Stvs.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.