Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


12-05-1766 Joost Verijp, in het Leprooshuis


Schout en Schepenen van Zuidbeijerland genaamde Hitserd Gezien en Geexamineerd hebbende den inhoud van de Requeste aan hun Achtb: gepreaesenteerd bij Jan Jansz: Verijp en Gabriel Trouw, in qualiteit als door wijlen des eerste Suppliants vader Jan Verijp gestelde Executeurs van zijnen Testamente, mitsgaders tot Curateurs, Voogden en administrateurs over de persoon en goederen zijn's onvermogendens zoons Joost Verijp, dewelke op appoinctement vandezen geregte in dato 17 Mei 1759, ter zake van Krankzinnigheid is geconfineerd geweest in het leprooshuis binnen de Stad Dordrecht, en bij welk appoinctement denzelven zijnen vader was gecommitteerd en gesteld tot curator over zijn persoon en administrator zijner goederen; Tenderende dezelve requeste ten einde wij de Supplianten in hunne voorz: qualiteit gelievden te authoriseren, om des eersten Suppliants broeder voorn: Joost verijp vermits zijne aanhoudende krankzinnigheid en het amortissement van 't voorsz: Leprooshuis, ten Cnfinement te doen overbrengen in het Stads-Krankzinnig- en beterhuis binnen Dordrecht voorsz: en aldaar ten zijnen kosten geconfineerd te houden, zoo lange zijne krankzinnigheid geduren zal. En wijders, dat wij vermits het evanesceren der opgem. bij ons gedeverneerde Curateele, de voorsz: door des eerset Suppliants vader Jan Verijp gestelde curateele gelievden te Confirmeren, en mitsdien hun Suppl.ten in plaatse van wijlen des eersten Suppliants meergen. vader, tot Curators over de persoon en administrators over de goederen van meeropgem.den Joost Verijp gelievden te Surrogeren, en daar van te verleenen acte in forma.
Ende op het voorsz: verzopek gelet; mitsgaders hier opgehad hebbende, het berigt en advies des Wel Ed: Heeren Regenten van het nieuw opgeregte Stads krarnkzinnig-en beterhuis binnen Dordrecht, in welkers handen de voorsz: Requeste ten dien einde is gesteld geworden, en voorts op alles gelet waar in dezen te letten stonde hebben wij der Supplianten voorsz: verzoek toegestaan en geaccordeerd, en mitsdien dezelve bij deze geauthoriseerd en gequalificeert, om de persoon van Joost verijp, vermits 't amortissement van 't Leprooshuis nu in het nieuw opgerigte stads krankzinnig- en beterhuis binnen Dordrecht voorsz: ten zijnen kosten geconfineerd te houden bij provisie voor de tijd van nu nog Twee jaren, 'ten waare denzelven eerder tot herstellinge mogte geraken.
Voorts hebben wij de voorsz: door des eersten Suppliants vader gestelde curateele geappobeerd en geconfineerd, en mitsdien de Supplianten in plaatse van wijlen voorn.de des eerste Suppliants vader bij deze gesurrogeerd tot Curators over de persoon en administrators der goederen van meergen:de Joost verijp met zoodanige magt en gezag als hun in die Qualiteit naar regten Competeerd. Gedaan in Collegio den 13: Mei 1766.
Ter ordonnantie van dezelve D: Verhagen Pz., Secrets.

[VOORKANT] Authorisatie op de curateurs over de persoon van Joost Verijp in do: 13 Mei 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.