Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-03-1762 Lena van Loon


(Karsseboom) Aan de Ed: Groot Agtb. Heren van den geregte der Stat Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Anna van Loon, bejaart en ongehuwt wonende binnen deze Stat, dat hare Zuster Lena van Loon mede bejaart en ongehuwt en bij haar inwonende, zedert enige tijt dermaten in haar verstant en hersenen is geraakt, dat het ten uittersten nootzakelik is dat dezelve in naukeurige bewaringe werde gestelt, dan dat zij daar toe geheel zijnde onvermogende. Weshalven dezelve ootmoedig verzoekt dat UwEd: Groot Agtb: de voorn: Lena van Loon in het Stats Krankzinnig en beterhuis gelieven te doen Confineren. Twelk doende &ca. Anthonij Bax.
+
De Camere stekt dese Requeste in handen van de Heeren Vaders en Regenten van het Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, Omme Haar Ed. Groot Achtb. te dienen van Haar Ed. Consideratie en advis op 't versoek ter Reqte: gedaan, Actum den 18 Maart 1762. Ps. Hoeufft.
+
Edele Groot agtbaere Heeren. Ter Obedientie en voldoeninge aan het appoinctement van Uw Ed. Gr: Agtb.re van dato den 18e Maart 1762 op de Nevenstaande Requeste van Anna van Loon, bejaart en ongehuwt wonende binnen dese Stadt, hebben wij de Eer Uw. Ed. Gr: agtb.re ten brigten dat bij aldien Uw Ed. Gr: Agtb.re zullen oordeelen dat Lena van Loon ter Requeste gemeld een strikte opsluijting nodig heefft, het ons voorkomt, vermits deselve onvermogent is dat dit confinement ten kosten en Lasten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs zal moeten komen. Waermede vertrouwen aen het gerequireerde van Uw Ed: Gr: Agtb.re voldaen te hebben. Bevelen wij Uw Ed. Gr: agtb.re ae Gods prolexie, en Blijven. Edele Groot Agtbare Heeren, Uw Ed: Gr. ootmoedig Dienaeren. De regten van Stads krankzinnige en Beterhuijs. (Dordreght den 2e Maart 1762).
Ter ordonnatie vder selve als rentmr: C: Brender à Brandis.

De Kamere gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaande Requeste, mitsgaders het schriftelijk advis van de Heren Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, accordeerd de Suppl.te haar verzoek, qualificeerd mitsdien dezelve om haare Zuster Lena van Loon voor den tijd van twee jaare tot Kosten en lasten van 't voors. huis te mogen doen Confineeren in 't voors. Stads krankzinnig en beterhuis, Actum den 23 Maart 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Geregistreerd. In handen van Hrn. Regenten van Stads Krankzinnigen en beterhuijs 18e Maert 1762. Fiat confinement voor den tijdt van 2 haeren tot kosten van voorsz. huis. 23: Maert 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.