Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-07-1766 Adriana van der Milt, 28 jr.


Aan d'Edele Groot Agtbare Heeren van den Gerecht, en Kamere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft met schuldige Eerbied te kennen Elselijna de Hart, weduwe van Laurens van der Milt, Borgersse en Inwoondersse deser Stad.
Dat haar Suppl.te dogter Adriana van der Milt, oud circa Agt en twintig jaaren (die van haar kindtheijd aff seer klijn, en Eenvoudig van oordeel is geweest; egter nog doorgaans draaglijk, en veeltijds in staat, om, met voor de luijden te naaijen, ietwes te winnen) zedert eenige tijd tot innige Smerte van haar Supplte. geheel innocent is gewerden met dat gevolg dat deselve den geheelen dag, niets doet dan raasen, huijlen, en vloeken, invoegen 't voor haar Suppl.te , die reeds den ouderdom van Sestig Jaaren berijkt heeft, nogte voor derselver gebuuren mogelijk is, sulx langer bij te woonen, veel min haar gem: dogter na te gaan en te observeeren; voor al, wijl Sij Suppl.te daar door buijten staat geraakt, om haar handwerk van naaijen, sijnde 't eenig middel van haar bestaan, te Exerceeren. Redenen waarom de Suppl.te de vrijheijd neemt Sig te keeren tot Uw Ed: Gr. Agtb: ootmoediglijk versoekende, dat Uw Ed: Gr: Agtb: ootmoediglijk versoekende, dat Uw Ed: Gr: Agtb: haar Supplte. gelieven te permitteeren en qualificeeren om de gem: haare Innocente Dogter te doen confineeren in het krankssinig, en beterhuijs deser Stad, tot Soo lang deselve van haar Innocentie sal sijn hersteld, en dat wel om haar Suppl.tes onvermogen ten lasten van 't gemelde huijs.
'T Welk doende &ca. S. van der Bank, Procureur.

De Camere alvorens te disponeeren Committeert de Heeren van Convent en Beelaerts, Scheepenen deser Stad omme den nevenstaande Requeste nader te Examimineeren en Hun Ed. Groot Achtb., dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum den 26e Junij 1766. Ps. Hoeufft.

heren Commiss.n stellen deze Requeste in handen vande Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad om Hun Ed. Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie advis, en berigt op 't versoek in dese gedaan, Actum den 26 Junij 1766. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Achtbare Heeren,
Ter obedientie en Voldoening aen den Appoinctement van UEd: Gr: Achtb: van dato den 26e Junij 1766 op de Requeste van Elselina de Hart weduwe van Laurens van der Milt om redenen daer bij gemeld, ten laste van Stads krankzinnig en Beterhuijs binnen deze Stadt mag werden geconfineert, hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb. te berigten dat bij aldien de Supplt.te gemelde Dogter eene strikte opsluiting mogte nodig hebben, dezelve als dan ten Lasten van het opgem: Godshuijs behoort te werden geconfineert.
Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van uEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben, beveelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods Protexie en blijven,
Edele Groot Achtbare Heeren UEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght 3:e Julij 1766) Ter ordonnantie van deselve als Rentmr: C. Brender a Brandis.

De Camere Stelt dese Requeste in handen van de Stads Doctooren, Omme Adriana van der Mild te Examineeren en Haar Ed. Groot Achtb. dienen van Haare Consederatien en advis op t versoek in dese gedaan. Actum in den 3e Julij 1766. Ps. Houefft.

Op den 5 Julij 1766 hebben wij ondergesz. Ordinaris Stads med: doctores gevisiteerdt Adriana van der Milt dezelve Seer eenvoudig van oordeel, dog op die tijdt met quaedaardig bevonden, waer ons wij oordeelen dat dezelve dient geobserveert te werden, zonder dat Sij een Strickte Opsluijting nodig heeft ten Sij het geposeerde in het request nader quam te blijke. J:W:v:Steenbergen, Herm. van der Star.

De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs. gesien het advis van de Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en Beterhuijs accordeert de Suppliante haar versoek permitteert mitsdien deselve omme haare Dogter Adriana vander Milt voor den tijt van twee Jaaren, ofte soveel eerder als deselve herstelt soude mogen sijn te moge doen Confineeren in het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, tot lasten van hetselve Huijs. Actum den 15 Julij 1766. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreerd)(uijt den 15 Julij 1763 of sooveel eerder als herstelt sal weesen ontslaagen op den 19 Octob. 1766)(Fol. 66) Requeste Elseijna de Hart weduwe van Laurens vander Milt Suppl.te Om haar innocente Dogter te doen confineren. Van den bank, Procr.;In handen van Hrn. Commiss. van Convent en Beelaerts, 26: Junij 1766; In handen van H.ren Regenten van Stads Kranksinnighuis om advis. dto. uts.In handen van Stads Doctoren 3e Julij 1766; H.ren Commiss.ren cum plena 10 dto.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.