Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


23-09-1766 Lijsbeth Klein weduwe Goosje Wienhoven


(Voor een Godshuis) Extract uit de Resolutien van de Ed. Groot achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in derzelver Vergadering genomen op
Dingsdag den 23:e Septb: 1766
Mijn Ed. Heeren van den Gerechte gehoort hebbende de slagte, en kwade Conduiten van Lijsbeth Klein wed. van Goosje Wienhoven, en mitsdien geinformeerd zijnde dat dezelve is getroubleert geworden, hebben na rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan, dat de gen: wed. Wienhoven bij provisie voor den tijd van Ses weken zal worden geconfineert in het Stads Krankzinnig en beterhuis; zullende na verloop van de voors: tijd omtrent de meergem: wed. Wienhoven nader worden gedisponeert.
En zal Extract dezes aan de Heeren Regenten van 't voorn: huis worden gegeven, omme te dienen tot derzelver naarrigtinge.
Accordeert met de voors: Resolutie Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Fol. 68) uijt den 4e Novemb. 1766; Lijsbet Klijn Wed.e van Gosen Wienhoven; 1770 den 20e Februarij bij resolutie uijt haer Confinement ontslaegen vide Register Fol: 19;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.