Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


25-09-1766 Gerarda Bronkhorst


Aande Ed: Agtb. Heeren Schout en geregte van de Vrije Heerlijkheid Giessennieuwkerk.
Geeft Reverentelijk te kennen Everdina Alida Ten Pol, Wed:e wijlen Do. Diderik Bronkhorst UEd: Agtb: inwoonderesse dat tot overgroote Smerte en droeffheid van de Supplianten, haare dogter Gerarda Bronkhorst, zoodanig in haare Harsenen is getroubleert, dat zij ten eenemaale in de uitterste kranksinnigheid is vervallen, dat zulcx reets eenige tijd geduurt heeft, en bij Continuatie gepaart gaat, met verregaande Quaadaarigheeden en dreijgementen, in zoo verre, dat de voorsz: Gerarda Bronkhorst, tot voorkoomonge van de regtmatige klagten der Buuren, en droevige gevolgen, niet Langer ongeconfineert kan blijven gelijk aan UEd: Agtb: (zoo als de Suppliante vertrouwt) en vollen is bekent.
Reedenen waaromme de Suppliante zig genoodzaakt vind, haar te addresseeren aan UEd: Agtb:, oodmoegelijk versoekende, dat UEd. Agtb: de Suppliante gelieven te authoriseeren ende te qualificeeren, om haare kranksinnige dogter de gemelde Gerarda Bronkhorst, in het krankzinnighuijs der stad Dordregt te mogen doen Confineeren, en daar van te verleenen appoinctement in forma.
Twelk doende &a E.A. Ten Poll wedu. Bronkhorst.

Schout en geregte der Vrije Heerlijkheid Giessennieuwkerk Gezien Ende geexamineert hebbende de nevenstaande requeste, accordeert het Versoek daar bij gedaan authoriseeren en qualificeeren dienvolgende de Suppliante om haare kranksinnige dogter Gerarda Bronkhorst ter Requeste gemeld, in het krankzinnighuijs der Stad Dordregt, te mogen doen Confineeren. Actum in 't Regthuijs van Giessennieuwkerk voornt. den 25e September 1766; In kennisse van mij als Secretaris A.: Vonck.

[VOORKANT] Ingenomen den [-] September 1766 verteert s jaers volgens de Laagste Classis.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.