Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


25-11-1766 Maartje Groenenberg echtg. Pieter Cornelisse Brouwer


Wel Edele Heeren! Wij Senden UEd: hier neevens ingevolge onze Resolutie van den 20 deezer loopende maandt Maartje Groenenberg huijsvrouw van Pieter Cornelisse Brouwer, ten eijnde in Uw EdL: kranksinnighuijs bewaart te werden, tot tijd en wijle Sij beeter bij haar Sinnen zijn zal en versoekende daar omtrent de nodige attentie te neemen. Waarmeede wij UEd:s beveelen in de bescherminge Gods geschreeven in den Brielle den 25e November 1766. Wel Edele Heeren. Uwel Edelen Goede vrienden. Burgemeesteren en Regeerders der Stad Brielle. Ter Ordonnantie van dezelve. C.W. Hogerwaard.

Wel Edele Gestrenge Heer!
Haar Edele Ach(t)baare de heeren Burgemeesteren, en Regeerders, deezes stad in het seekere sijnde geinformeert geworden, dat de vrouw van de Lootsman Pieter Cornelisz Brouwer geconfineert in het Stadskranksinnighuijs te Dordrecht, thans seer wel bij haar verstand en volkomen Composmentis is hebben mijn gelast bij deesen Uw Ed. Gestr als Regent van voorn: Godshuijs te schrijven, en te versoeken, dat voorn. vrouw na alvorens de onkosten, door haar Confinement veroorzaakt, betaald en voldaan te hebben, met haar detentie moge werden gerelaxeert, en haaren man, brenger deezes meede gegeeven. Ik hebbe d'Eer nu respects verseekering mij met alle hoogagting te noemen.
Wel Edele gestrenge Heer, Uw Ewel Ed: Gestr: Ond: Dienaar C:W: Hoogerwaard (Brielle den 14 April 1766)

[VOORKANT] Maartje Groenenberg ignevolge binnen gem. Resolutie in dato 14 April 1767 ontslagen den 23e dito.

Maartie Groenenberg Huijsvr. van Pieter Cornelisz Brouwer ingenomen den 26e November 1766 zijnde geconvenieert dat voor haer betaalt zal worden
voor kostgeld s Jaars f 110:-:-
gebruijk van beddegoed s jaars f 10:-:-
te zamen f 120:-:-
klederen en onderhoud volgens rekening
Doctor apothecar en chirurgijn idem
Ontslaegen uijt haer confinement den 23e April 1767.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.