Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


04-12-1766 Johannis Ansai/Ansaij


(Karsseboom) Aan den Edele Groot Agtbaare geregte en kaamere Judtieel der Stadt Dordreght.
Geeft met Schuldigh respect te kenne, Elisabeth Mouwens, huijsvrouw van Johannis Ansai, dat haar Supp.ts voornoemde man Johannis Ansai, Sigh Soosanigh in den drank te buijten gaat, dat denselve bij na altoos dronken Sijnde daar en booven Soo quaataartigh is, dat er niet anders van te wagten sijn, als groote ongelucken door dien denselven in sijne dronkenschap, alle en Een iegelijk aan doet en affronteerdt, selfs Soo verre dat hij alle de kalanten, die des avonts ten hare huijsen plagten te verkeeren (als generende Sigh met tappen en volk te setten) heeft wegh gejaagt, soo dat er geen de minste avont neeringh ten haaren huijsen meer is gaande selfs sijne quaataartigheijdt Soo verre, dat hij de Supp.te veel tijdts slaat en smijt, en nu omlangs des avonts uijt den huijs heeft gejaagt, en deselve over de twee uuren daar buijten heeft moeten blijven, wanneer de dienstmaagt haar nogh in stilte heeft ingelaaten;
Sijnde het derhalven te dugten, indien daar niet bij tijdts in werdt voorsien, Sij Supp.te met hare twee kinderen Tot de uijterste armoede sal vervallen, om redene verder, dat alle t'geene denselve haaren man van den ogtent Neeringh komt te ontfangen, bij sigh houdt en verteerdt; Reedene waar omme de Supp. te Sigh is keerende tot UE Groot agtb: met ootmoedigh versoek dat het UEd groot agtb: goet gunstigh behage sij, haar Supp. tes voornoemde man, bij provisie ten haaren Costen magh werden geconfineerdt, in t'Stadts kranksinnigh en verbeeterhuijs, omme hem vervolgens Soo ras occasie sal sijn naar Oostindien, des noodts Pede Legati te doen transporteeren.
TWelk doende &a Elizabet Mouwens de huijsvrouw van Johannes Ansaij, Jan van der Star, Procr.

De Camere alvorens te disponeeren Committeert de Heeren van Slingeland en vanden Santheuvel Scheepenen deser Stad, omme de nevenstaande Req.te nader te Examineeren en Hun Ed. Groot Achtb. dienen van Haar Edele Consderatien en advis.
Actum den 11 Novb. 1766. Ps. Hoeufft.

De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert de Supp. te in soo verrre haar verzoek, permitteert mitsdien deselve Omme haaren Man Johannes Ansaij tot haaren kosten te moge doen Confineeren in het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad voorde tijd van twee Jaaren, Sonder denselve daar langer te mogen houden ofte uijt te nemen als met Speciaal content van Hun Ed. Groot Achtb. Actum den 4 December 1766. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (fo. 27) REQUEST Elisabeth Mouwens huijsvrouw van Johannes Ansaij Supp.te;
Van der Star, Procureur;
Johannis Ansaij ingenomen den 4e December 1766, zijnde geconvenieert, dat voor hem betaalt zal worden,
voor raseren f 4:-:-
kostgeld s Jaers f 240:-:-
gebruijk van beddengoed s Jaers f 12:12:-
(recognitie volgens appoinctement f 10:0:0)
= f 266:12:-
klederen en onderhoud, mitsgaders Doctor, apothecar en chirurgijn Extra.
In handen van H.n Commiss.n. van Slingelandt en v.d. Santheuvel 11: Nov. 1766.
Fiat confineemnt ten ahare kosten voor den tijd van twee Jaaren 4 Dec. 1766.
comp. f :4:0 + 1:10:- = Solvis f 5:14:0.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.