Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-11-1766 Anna de Ruijter


(Karsseboom) Aan de Kaamere Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft eerbiedig te Kennen Johannes Reijken Schipper van Breda op deze Stat, dat deszelfs schoonzuster, Anna de Ruijter, om dat dezelve zig zeer in de drank heeft te buiten gegaan, in t Stats Krankzinnig en Beterhuis, binnen deze Stat is geconfineert, dan dat dezelve grote belofte doet, en hij hoope heeft, dat zij zig voortaan van den drank zal onthouden. Weshalven zig eert tot Uw Ed: Groot Agtb: ootmoedig verzoekende, dat Uw Ed: groot Agtb. dezelve Anna de Ruijter, uit haar Confinement gelieven te Ontslaan.
T Welk doende &ca Anthonij Bax, pr.

De kamere alvorens de disponeren Committeert de Heeren van Convent en Onderwater, Schepenen dezer Stad, omme den nevenstaende Requeste nader te Examineeren, en Hun Ed: Groot Achtb. dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum Dordt. den 2:e Octob: 1766. Jb. Karsseboom.

Heeren Schepenen stellen deze Req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig & beterhuijs binnen deze Stad, omme Hun Edele Achtb: te dienen van Hun Edele Consideratien advis en Berigt op 't versoek in dezen gedaen. Actum Dordt. den 2e October 1766. Jb. Karsseboom.

Edele groot Achtbare Heeren,
ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctement van UEd: Gr: Achtb. van dato den 2e October 1766 op de Requeste van Johannes Reijken, Schipper van Breda op deze Stadt, versoekende dat denzelve schoon Suster Anna de Ruijter, om redenen daer bij gemeld, uijt haer Confineemnt mag worden ontslagen Zoo hebben wij de Eer uEd: Gr: Achtb: bij dezen te berigten, dat de positiven ten requeste gemeld conform de Waerheid zijn, en dat wij derhalven van oordeel zijn dat het versoek van den Supplt. zouwde kunnen worden geaccordeert Soo als hetzelve is leggende. Refererende ons niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb.:
Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben beveelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en blijven Edele groot Achtb. Heeren,
U Ed: Gr: Achtb. ootmoedige Dienaren De Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. ter ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brender a Brandis. Dordregt den 22e October 1766)

De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gesien en geexamineert hebebnde den nevenstaande Requeste, accordeert den Suppliant sijn versoek, ontslaat mitsdien desselfs Schoonsuster ANNA DE RUIJTER uijt haar Confinement. Actum den 13. November 1766. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] (Geregistreert)(Fol. 1) Request van Johannes Rerijken ontslaagen op den 13 November 1766, Bax, Pr.
H.ren Commiss.n van Convent en Onderwater 2 Oct. 1766. In handen van de Regenten van Stads Kranksinnighuis dto. ut. Fiat ontslag 13 Nov. 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.