Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-12-1766 Aeltje van Loon


(Voor een Godshuis) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb: Heeren van den gerechte der Stadt Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Dingsdag den 2en Decemb. 1766
Is ter vergadering gelezen een missive van Heren Regenten van Stads Krankzinnig & beterhuis in dato den 29e der gepasseerde maend, waar bij aen Hun Ed: Groot Achtb. ingevolge derzelver resolutie in dato den 24:e April laetstleden informatien, dat Aeltje van Loon, welker ingevolge de gem: resol:e in 't voors. huijs was geconfineert, sig geduerende hetzelve Confinement Seer ordentelijk heeft gedraegen, en dat aen haer geene tekenen van Krankzinnigheid of Kwaadaerdige Conduiten, die eene verdere Stricte opsluiting zoude meriteeren, bespeurt konnen worden,
Waerop gedelibereert zijnde, hebben Hun Ed: Groot Achtb. goedgevonden en verstaen, dat de voorn: Aeltje van Loon uit het voorsz: Confinement zal worden ontslagen, en weder op vrije Voeten gestelt. En zal Extract dezes aen welgem: Heeren Regenten van 't voorn. huijs worden gegeven om te dienen tot derzelver informatie.
Accordeert met de voorn: Resol. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Fol 65) ontslag van Aaltje van Loon op den 2 Decemb. 1766.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.