Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-01-1767 Willem van der Koogh, broodbakker


(Karsseboom) Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.
Geeft Onderdanig te kennen Maiken Weda Huisvrouw van Willem van der Koogh, Broodbakker wonende binnen deze Stat, dat aar Man, Zoo dermaeten onder Drank te buiten gaat, dat hij haar daar door tot de uitterste Armoede gebragt heeft en dat het tot voorkominge van brant en andere onheilen, van de hoogte nootzakelikheit is, dat men hem Confineren. Weshalven zig keert tot Uw Ed: Groot Agtb. Ootmoedig verzoekende dat haar Man
Willem van der Koogh, buiten haar kosten, in 't Stats Kranksinnig en Beterhuis alhier geconfineert mag werden.
T'Welk doende &ca. Anthonij Bax, pr.

De Camere alvorens te disponeren Committeert de Heeren Onderwater en Snellen, Scheepenen deser Stad Omme den nevenstaande Req.te nader te Examineeren en Hun Ed. Groot Achtb. dienen van Haar Ed. Consideratien en advis. Actum den 21 Jannuarij 1767. Jb. Karsseboom.

heren Commiss.en stellen dese Req.te in handen vande Heeren Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, Omme Hun Ed. Achtb. te dienen van berigt, Consideratien en advis, op 't versoek in dese gedaan. Actum den 20 Jannuiarij 1767. Jb. Karsseboom.

Edele groot Achtbaere Heeren,
ter obedientie en Voldoeninge aen den Apppoinctementen van UEd: Gr: Achtbare van dato den 20e: Januarij 1767 op de Requeste van Maaijke Weeda Huijsvr. van Willem van der Koogh brood Bakker wonende binnen deze Stadt, versoekende om den voorn: haeren man om redenen daer bij geallegeert buijten haer kosten in Stads Krankzinnig en Beterhuijs alhier te mogen doen Confineren, Zoo hebben wij de Eer Uw Ed: gr: Achtb. bij dezen te berigten dat de positives van de Suppl.te aengaende haer onvermogen Conform de waerheijd zijn, en derhalve dat Wij onder reverentie van Oordeel zouden zijn bij aldien uEd: Gr: Achtb: het Confinement van de voorn: Suppl.ten man mogten nodig oordeelen, dat het zelve als dan buijten haeren Lasten in het voorn. Godshuijs zoude behoren te geschieden referende ons niet te min ten dispositie van UEd: Gr: Achtb:
Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van uEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben beveelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods Protexie, en Blijven Edele Groot Achtbaere Heeren, U Ed: Achtb. Ootmoedige Dienaren De Regenten van Stads krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght den 27e: Januarij 1767) ter ordonnantie van deselve als Rentmr. C: Brender a Brandis.

De Camere gehoort hebben het Rapport vande Heeren Commissarissen, mitsgrs. gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande requeste accordeert de Suppliant haar versoek permitteert mitsdien deselve omme haaren man Willem van der Koogh bij provisie voorde tijd van twee jaaren te moge doen Confineeren in het stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, tot kosten en lasten van hetselve Huijs.
Actum den 29 Januarij 1767. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreert)(Fol. 35) (uijt den 29e Januarij 1769) Request van Maiken Weda Huisvrouw van Willem van der Koogh; Bax, pr.; In handen van H.rn Commiss.n Onderwater en Snellen 20e Janu. 1767. In handen van H.ren Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs, 20: do; Fiat confinement bij provisie voor den tijdt van twee jaeren ten lasten van 't voorz. huijs 20: do.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.