Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


17-02-1767 Jannigje Ruijghaver huisvrouw Hendrik van Eijsden (9e kwartier), man vertrokken


(Voor den Armen)Aan den Ed: Groot Achtb. Heeren van den geregte en Camere Jidicueere der Stadt Dorderegt.
geven reverentelijk te kennen Boekhouderen en broederen diaconen van de gereformeerde Nederduijtsche gemente binnen de Stadt Dordreght, dat zij Supplt.te onder 't negenden Quartier bedelende de Huijsvrouw van Hendrik van Eijsden deselve Huijsvrouw sig sedert het vertreck van gem. haeren man in hoererij en Egtbreuk der maten verlopen dat zij omlangs is verlost van kinde: Waar van sij selvs geen vaeder heeft, Weten te noemen en nadien het zeer te dugten is dat deselve in haer Goddeloos en ergerlijk leven voorsz. zal vaaren ten waren daar in door UEd. Gr: Achtb. tijdelijk werd in voorsien. Zoo Zijn de Suppl.ts ten raede geworden Sig te keren tot UEd: Gr: Achtb. ootmoedig versoekende dat UEd: Gr: Achtb: de voorsz: huij(s)vrouw van hendrik van Eijsden ten lasten en kosten van 't stads krankzinnig en ebterhuijs ten minsten voor den tijdt van twee Jaeren gelieven te doen Confineren 't Welk doende. Isaac Metens, Preses, J. Bornwater, Scriba, Jan van der Star, procr.

De kamere alvorens te disponeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Gevaerts en van de Wall, Schepenen dezer Stad, omme den nevenstaande Req.te nader te Examineeren in Hun Ed: Groot Achtb. dienen van Hun Ed.e Consideratie & advis. Actum den 3e febru: 1767. Ps. Hoeufft.

Heeren Commiss. stellen deze Req.te in handen van de heren Regenten van Stads krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Edele Achtb: te dienen van berigt Consideratie & advis op 't versoek in dezen gedaen. Actum Dordt. den 3 febru: 1767. Ps. Hoeufft.

Edele Grootm Achtbaere Heeren,
ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 3e: Februarij 1767 op de Requeste van Boekhouder en Broederen Diaconen van de gereformerde Nederduijtsche Gemeente binnen deze Stadt tenderende verzoek, om de Huijsvrouw van Hendrik van Eijsden om redenen daer bij gemeld, ten kosten, en lasten van stads krankzinnig en Beeterhuijs te mogen doen Confineren.
Zoo hebben wij de Eer UEd: Gr: Achtb: bij dezen te berigten dat bij aldien uEd: Gr: Achtb: nodig oordeelen de voorn. Huijsvrouw van Hendrik van Eijsden te doen confineren, het zelve Confinement als dan ten kosten, en lasten van 't voorn: Godshuijs zoude behoren te geschieden, referende niet te min ter Dispositie van UEd. Gr: Achtb.
Waermede vertrouwende het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb. voldaen te hebben beveelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en blijven
Edele Groot Achtbare Heeren, UEd: Gr: Achtb: ootmoedige Dienaeren De regenten van 't Stads krankzinnig en Beeterhuijs (Dordreght den 9e: Februarij 1767) Ter ordonnantie van deselve als Rentmeester C: Brender a Brandis.

De Kamere gehoort hebbende het Rapport van heeren Commissarissen mitsgaders gezien en geexamineert hebbende den vorenstaande Requeste accordeert de Supplianten derzelver verzoek en zal de Huisvrouw van Hendrik van Eijsden werden geconfineert in 't stads Krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad voor den tijt van twee Jaaren tot Lasten van 't zelve huijs. Actum den 17 februarij 1767. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreerd) (fol. 72; uit den 17 feb. 1769, Jannigje Ruijghaver overleden den 6e Maert 1770.) Requeste Boekhouder en broederen Diacnen van de egreformeerde gemeente binnen Dordregt Supplten. Den Huijsvrouw van Hendrik van Eijsden; In handen van H.rn Commiss. Gevaerts en v.d. Wall 3 Febr. 1767; In handen van de H.ren regenten van Stads Kranksinnig en beterhuijs om advis dto. uts; Fiat Confinement voor den tijdt van 2 jaeren ten lasten van t voorn. huijs 17: do.

NB
- Jannigje Ruijghaver, j.d. geboren te Dordrecht woont in de Nieuwstraat geadsisteert met haar moeder Anna van der Waal wed. van Jan Ruijghaver, otr/tr. Dordrecht 8/25-9-1763 Hendrik van Eijsden, wedn. geboren te Leerdam woont op den Rietdijk.
- (RAD 22-414) Jannigje Ruijghaver Huijsvrouw van Hendrik van Eijsden
1767. den 17e Februarij bij appointement geconfineert voor den tijd van 2 Jaaren.
1770. den 4e Maart overleden.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.