Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


16-09-1762 Adriana van den Houten


(Voor den Armen) Aen den Ed:e Groot agtb: geregte, en Camere Judicieel der Stadt Dordrecht.
Geven reverentelijk te kennen Broederen diacoenen van de nederduijtscje gereformeerde gemeente binnen de Stadt Dordrecht, dat onder het 4/q(uartier) bedeelt werdt Adriana van den Houten, die zedert eenige weeken is getroubleert in de herssenen, en indien niet geluckig was gered, haer binnen wijnige daegen om het leeven zoude hebben gebragt, en mitsdien noodsakelijk is, dat strictelijk werde bewaart, zoo als deselve met kennisse van UEd: groot agtb: provisioneel is gebragt, in het Stads krankzinnig en beterhuijs deser Steede; Redenen waaromme de Suppl.ten met behoorlijke Eerbied, zig adresseere aen uEd: Groot Agtb: versoekende dat de voorn: Adriana van den Houten, in het zelve huijs blijve geconfineert, tot tijd en wijlen dezelve van voorn: ongeluckige Indispositie zal wezen herstelt. Twelk doende etc. uijt naam der Supplten. Jan van der Star, Procureur.
+
De Camere alvorens te disponeeren stelt deze Req.te in handen van de Heren Regenten van Stads kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, omme na Examinatie van dien Hun Ed: Gr: Agtb.re te dienen van derzelver Schriftelijk consideratien en advis. Actum den 11 Meij 1762. Ps. Hoeufft.
+
Edele Groot Agtbaere Heeren. Ter obedientie en Voldoening aen het appoinctement van Uw Ed. Gr: Agtb.re van dato 11 Meij 1762 op de nevenstaende Requeste van Broederen Diaconen der Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen dese Stadt hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: Agtb.re te berigten dat bij aldien Uw Ed: Gr: Agtb.re zullen oordelen dat het Vrouwe persoon Adriana van den Houten ter Requeste gemeld een strikte opsluijting noodig heefft het aen ons voorkomt dat deselve zouwde moeten komen ten kosten en Laste van het Stads Krankzinnig en Beterhuijs als werdende het gem. Vrouws persoon door de voors: Diaconie bedeelt Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van Uw Ed: Gr: Agtb.re voldaen te hebben, beveelen wij Uw Ed: Gr: agtb.re aen Gods Protexie, en Blijven Edele Groot agtbaere Heren, uw Ed: Gr: agtb.re ootmoedige Dienaeren de Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs (Dordreght 14e Meij 1762). Ter ordonnantie van de selve als Rentmr. C: Brender à Brandis.

De kamere alvorens te disponeren stelt deze requeste in handen van de Heeren Stads med. Doctores omme Haer Ed: Groot Agtb: ter dienen van derzelver berigt Actum den 18e Meij 1762. Ps. Hoeufft.

Edele Groot Agtbaare Heeren. Naer dat wij ondergeschreve ordinaris Stads Med: Doctores Adriana van den Houten iterarieff hebben gevisiteerdt hebben wij de eer, om, ter obedientie en voldoening aen de intentie van Uw Wel Edele Groot Agtbaerhedens in dato 18 Maij 1762 te berigten en verklaeren dat wij voorneemde Adriana van den Houten present in de reden magtig bevonden hebben. Waer mede wij hoopen aen Uwel. Edele Groot Agtbaerhedens intentie voldaen te hebben Sijn wij, Edele Groot Agtbare heeren, Uwel Edele Groot agtbaerhedens ootmoedigste Dienaeren J.W. v. Steenbergen, Herm. van der Star.

De Camere gesien en geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste mitsgaders het schriftelijk advis van de Heeren Regenten van 't Stads krankzinnig en beterhuijs binnen dese Stad, en wijders gesien en geexamineert hebbende het schriftelijk advis van Stads Doctoren binnen deze Stad, accordeert de Supplianten haar versoek permitteert mitsdien dezelve dat Adriana van den Houten bij provisie zal blijven geconfineert in het Stads krankzinnig & beterhuijs binnen deze Stad.
Actum Dordt. den 16 Septemb: 1762. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Requeste Broederen diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde Gemeente binnen Dordrecht Supplten. J. van der Star, Procureur. Geregistr.
in handen van de Heeren Regenten van Stads krankzinnigen en beterhuis om advis. 1 Meij 1762. In handen van de Stads Doctoren 18e Meij 1762. In handen van Heeren Commiss.n. van der Pot en van Convent. 22: junij 1762. Fiat Bij provisie confinement 16: Sept. 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.