Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


10-02-1767 weduwe Jan Bernard


Aan den Edelen Groot Achtbaren geregte en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
geve reverentelijk te kenne Boekhouder en Broederen Diaconen, van de gereformeerde nederduijtsche gemeente binne dese stad Dordrecht dat sij supliante onder het Vierde Quartier sijn bedelende Jan Bernard cherurgijns wed: dog dat dezelve sedert eenige dagen is geworden kranksinnig, So dat van de uiterste noodsakelijkheid is. Dat deselve werde geconfineert redenen waaromme de Suppliante sig keeren tot UWel Ed: Groot achtbare ootmoedig te versoekende dat de voorn. Jan Bernard's wed. gedurende hare kranksinnigheid werde geconfineert sijn het kranksinnige beterhuijs alhier ter Steden, tot laste en Koste van de Voorschr: Stad Dordrecht. 't Welk doende Isaac Metens, Preses, J. Bornwater, Scriba, Jan van der Star, procr.

De kamere alvorens te disponeren, Committeert d'heeren van Slingelandt en van der Santheuvel Schepenen dezer Stad, omme den nevenstaande Req.te nader te Examineren & Hun Ed. Groot Agtb: dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum Dordt. 5 Febru: 1767 Jb: Karsseboom.

Heeren Commiss.:n stellen dezer Req.te in handen van de Stads Doctoren om Jan Bernard cherurgijns wed:e te Examineren en Hun Ed: Agtbare te dienen van hare Consideratien en advis op 't versoek in dezen gedaen. Actum den 5e: Februarij 1767. Jb. Karsseboom.

Wij ondergeschreve Ordinaris Stads medicinae Doctores hebben Jan Bernard Cherurgijns wed. gevisiteerd, en bevonden dat dezelve den rede niet magtog is, en om ongelukke voor te komen, diend bewaerd te werden.
Dordt. 6 Feb. 1767 J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

De Kamere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen mitsgrs. gezien & geëxamineert hebbende den vorenstaande Req.te accordeert de Suppl.te hun versoek, en sal Jan Bernards wed:e in het stads Krankzinnig & beterhuis dezer Stad werden geconfineert voor den tijd van twee Jaren ten lasten van 't selve huis, dog wanneer deselve voor de gem: tijd kome te herstellen 't aan Heeren Regenten voormt: zal vrijstaan deselve als dan uit haar Confinement te ontslaan.
Actum den 10 Februarij 1767. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreerd)(Fol. 71)(uijt den 16 feb. 1769, of zoo so eerder sal herstelt weesen) Requeste Boekhouder en Broederen Diaconen van de Nederduijtsche Gereformeerde Gemeente te Dordt. Suppl.te; J. van der Star, Procureur; In handen van H.ren Commiss.n. Slingelandt, en v.d. Santheuvel 5e Febr. 1767; In handen van Stads Doctoren dto. uts. Fiat 10 dto.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.