Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


24-02-1767 Evert Sluijters


(Voor den Armen) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot Achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in derzelver Vergadering genomen op
Dingsdag den 24e: Februarij 1767
De Heer Preesiderende Burgemeester, Mr. Caspar Balthasar Doll van Ourijk heeft aan Hun Ed: Groot Achtb. voorgedragen, dat Broederen Diakonen van de nederduitsche gereformeerde gemeente sig aan sijn Ed: geaddresseerd; en te konnen gegeeven hadde dat Evert Sluijters, Sijne vrouw, en Kinderen geabandonneerd, en buiten hunlieden kennis, en toestemming, en dus tegen de Publicatie van Hun Ed: groot Achtb., op een oorlogschip dienstgenomen, en deszelfs maandbrief verset had, en voorts versogt, om door Hun Ed: Gr: Achtb: gequalificeerd te worden, om den gem: maendbrief te lossen, en uit dezelve den gem: Evert Sluijters uit te rusten, en sijn vrouw en kinderen met broodt bedeelen;
Waarop gedelibereerd zijnde, hebben Hun Ed: Groot Achtb: goedgevonden en verstaan Broederen Diakonen voornd. te qualificeeren, om den maandbrief door gem: Evert Sluijters gepasseerd, en verset te lossen, denzelven onder hunlieden te slaan, om uit 't provenu derzelver, desselfs vrouw en Kinderen met brood te bedeelen, en daar uit de Onkosten, tot desselfs uitrustinge vereischt wordende, te vinden, wordende Broederen Diakenen geaccommandeerd hier in Soo veel mogelijk alle menage te betragten.
En dewijl gem: Evert Sluijters Sig dikwerf in dronkenschap komt te buiten te gaan, en daar van geduurende deszelfs verblijf alhier, niet door nadeelige gevolgen te wagten zijn, hebben Hun Ed: Gr: Achtb: den Heere Hoofd Officier versogt, en gequalificeerd, om denzelven Evert Sluijters in stads kranksinnig en beterhuis met communicatie van Heeren Regenten van 't zelve huis, te laaten brengen, om in 't zelve Huis, tot de monstering van 't Oorlogschip, waar op dezelve dienst genomen heeft, bewaard, en vervolgens van daar naar 't gem: Oorlogschip getransporteerd te worden.
En zal Extract deses gegeeven worden aan Broederen Diakonen der Nederduitsche Gereformeerde gemeente mitsgaders aan de Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis, voor Soo veel Hun Ed: aangaat, om te strekken tot informatie en naarrigtinge.
Accordeert met de voorsz. Resolutie Jb: Karsseboom.

[VOORKANT] Evert Sluijters in gebragt den 25 februarij 1767. en uijt gehaalt den 4 Maart 1767.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.