Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-04-1767 Hendrik Ramak, R.K., 46 jr.


(Karsseboom) Aenden Ed.e Groot Agtb. geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordt.
Geeft onderdanig te kennen Adriaen vander Ven, dat zijn Supplts. behuwt broeder Hendrik Ramak oud 46 jaer, besogt zijnde met Innocentie, vertelt met quaedaardigheijd, zoodanig dat hij voor de ssamenleving der Menschen ten uijterste Dangereux is, zoo daerinne door een Confinement niet werde voorsien, Redenen waeromme den Suppl.t hem keert, tot UEd. Groot agtb., onderdanig versoekende, dat den voorn. zijn Supplts. behuwtbroeder, in 't Stads kranksinnig en beterhuijs alhier ter Steede werde geconfineert, tot Lasten van 't zelve huijs, in consideratie van het Onvermoogen van denselve Hendrik Ramak, als werdende zijne kinderen vande Roomsche Gemeente der kerk vande Hooge Nieuwstraat gealimenteert welke Armversorgeren buijten Staet zijn het voormelte Confinement te betalen. Twelk Doende &a Adrijan van de Ven, Jan van der Star, Procr.

De Kamere alvorens te disponeeren stelt dese Request in handen van de Heeren van Slingelandt vrij Heer van Goidschalxoort en Gevaerts, Heere der Stede Geervliet &a Schepenen dezer Stad, omme de nevenstaande Requeste nader te Examineeren en Hun Ed: Groot Achtb: te dienen van Hun Ed: consideratien en advis. Actum Dordt. 24 Maart 1767 Ps Hoeufft.

Heeren Schepenen stellen deze Requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnige en beterhuis binnen deze Stad, om Hun Ed: Achtb: te dienen van Berigt Consideratien en advis op 't versoek in deze gedaen. Actum den 24 Maart 1767 Ps Hoeufft.

De Wel Edele heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beeterhuijs stellen deze Requeste in handen van Stads medicinae Doctoren om sig nopens de Innocentie van Hendrik Ramak te Informeren en hun Ed. te dienen van berigt en advis.
Actum den 26 Maart 1767. Ter ordonnantie van Heeren Regenten voorn.t als Rentmr. C: Brender a Brandis.

Op den 27 Maart hebben wij ondergeschreve Ordinaris Stads medicinae Doctores gevisiteerdt Hendrik Ramak, en denselven bevonden als in den requeste gemeld, waerom wij oordeelen hoogst nodig te Sijn dat denselven Werde geconfineerdt. J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

Edel Groot Achtbaere Heeren,
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 24e Maart 1767 op de Requeste van Adriaan van de Ven, tenderende versoek, om zijn behuwt Broeder Hendrik Ramak om redenen daerbij gemeld in 't stads Krankzinnig en Beeterhuijs ten lasten van hetzelve huijs te mogen doen Confineren, Soo hebben wij den Eer UEd: Gr: Achtb: bij dezen te berigten dat nadien den Voorn. Hendrik Ramak van de Roomsche Religie zijnde in Cas van onvermogen even als zijne kinderen door Armversorgers van de Roomsche Diaconen Armen van de Kerk op de [Hoge] Nieuwstraat, Waer toe hij in behoorende, en geensints ten lasten van de gereformeerde Diaconen Armen deser Stede zouwde behoren te worden gealimenteert, het mitsdien (onder Reverentie) dan ook van 't zelve spreekt, dat den mergen: Hendrik Ramak vermits zijne Krankzinnigheid niet ten kosten en Lasten van ons stads Krankzinnig en Beeterhuijs, maer wel in tegendeel alleenlijk en geheel ten kosten en Lasten van den voorn: Roomschen Diaconie Armen zoude behoren geconfineert te worden om reden dat hetzelve godshuijs Speciaal voor gereformeerde stads, en Diaconie subjecten die uijt de Armen en Stadsfondsen onderhouden moeten worden is opgerigt. Dan geconsidereert zijnde, dat de Roomschen Diaconie Armkas volgens ontfangene berigten van den Pastor Keene van de Nieuwstraat in verre na niet toerijkende zoude zijn om de kosten van 't voorsz: Confinement in ons voorn. Godshuijs even als andere Diaconieen die Subjecten van buijten deze Stadt in het zelve geplaatst alhier voor 't geheel te dinken supporteren, en doen bij overwegende de gevaerlijke omstandigheden van den voornd: HENDRIK RAMAK en de gevolgen welke daeruijt voor deze Stadt te Dugten zijn ingevallen den selven niet door eene Strikte oplsuijtinge en onderbehoorlijke op sigh wordt bewaart, Zoo zouden wij niet te min (onder Verbeetering) van oordeel zijn, dat UEd: Gr: Achtb: het versoek van den Supplt. ter requeste gemeld, waer in voegen als hetzelve is leggende zouden kunnen accorderen mits dat Armversorgers van de opgem: Roomsche Diaconie Armen ingevolge onze affspraak en mondelin gaengegaene Conventie met den voornd: pastor Keene(?) in de kosten van het voorsz: Confinement sullen draegen s wekelijks eene gulden off eene Summa van twee en Vijfftig gulden s Jaarlijks referende wijders niet te min ter dispositie van UEd: Gr: Achtb. Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb. voldaen te hebben, bevelen wij UEd: Gr: Achtb. aen gods protexie en Blijven, Edele Groot Achtbaere Heeren, UEd: Gr. Achtb. ootmoedige Dienaren De Regenten van Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght 2e April 1767). Ter ordonnantie derselve als Rentmeester C: Brender en Brandis.

De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs. gesien het Schriftelijk advis vande Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad Accordeert den Suppliant zijn versoek permitteert mitsdien dat HENDRIK RAMAK sal worden geconfineert in eht Stads Krankzinnig en beterhuijs binnen deze Stad ter tijd en wijle denzelve van zijne kranksinnigheid sal sijn herstelt, en dat ten kosten en lasten van hetselve Huijs, mits dat door de Armbezorgers vande Roomsche Diaconie Armen opde Hooge Nieu(w)straat ingevolge de affspraak en Conventie met de Pastoor Keene aangegaan aan het gemelde Huijs daar toe sal worden gedragen eene gulde s'weekelijks, of wel twee en Vijfftig guldens in het jaar. Actum den 7 April 1767. Jb. Karseboom.

[VOORKANT] (Geregistreerd) Requeste Adriaen van der Ven, Supplt.; J. van der Star, Procureur; In handen van H.ren Commiss.n. v. Slingelandt en Gevaerts 24 Mrt. 1767; In handen van H. ren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis om advis. do. us; Fiat conform d'advis 7 Apr. 1767. geconfineert dato ut supra jegens 52 gl s Jaars;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.