Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-04-1767 Jan Langenhoff (9e kwartier)


(Pro Deo) Aen den Edelen Groot Achtbaere Gerechte en Camere Judicieel der Stadt Dordreght.
Geeven Reverentelijk te kennen Boekhouder en Diaconen der gereformeerde nederduijtscje Gemeente binnen dese Stadt.
Dat de Persoon van Jan Langenhoff bedeeld wordende onder het negende Quartier zedert eenigen tijd in zijne harssenen der maeten is getroubleert en geegareert geworden dat den zelven zonder eene stricte opsluijting en bewaering niet zal kunnen blijven; Weshalven zij Suppl.te de vrijheid nemen sig te keren tot UEd: Gr: Achtb: ootmoedig versoekende, dat den voorn. Jan Langenhoff ten kosten en Lasten van stads Krankzinnig en beterhuijs alhier mag worden geconfineert.
't welk doende &a. Jan van der Star Procr.

De Camere alvorens te disponeren Committeert de Heeren vande Wall en Repelaer, Schepenen deser Stad omme de nevenstaande Requeste nader te Examineeren en Haar Ed. Groot Achtb. dienen van Haar Ed. Consideratien en advis. Actum den 7 April 1767. Jb. Karsseboom.

Heeren Commissarissen stellen dese Requeste in handen van de Stad Doctooren omme Hun Ed. Achtb. te dienen van Haar Consideratien en advis. Actum den 7 April 1767. Jb. Karsseboom.

Wij ondergeschreve Ordinaris Stads med. doctores hebben Jan Langenhoff gevisiteerd en bevonden als in het req.te gemeld waerom wij oordeelen dat denzelven diend bewaerd te werden.
Dordt 9 April 1767. J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

[VOORKANT] Requeste Boekhouder en Diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde Gemeente Suppl.te; Jan Langenhoff, J. van der Star, procureur; In handen van H.ren Commiss.ren v.d. Wall, en Repelaer 7 Apr. 1767.
In handen van Stads Doctoren om advis. dto. uts.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.