Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-05-1767 huisvrouw van Isaac du Foiet, bedeelde Waalse Gemeente


(Voor den Armen) Aan de Ed: Gr: agtb: Heeren van den geregte en Kamere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeven Reverentelijk te kennen die van de Walsche Kerkenraad deezer Stad; Dat de Huijsvrouw van Isaac du Foiet, Eene der Subjecten, staande onder de bedeeling vande Diaconie van voorsz: kerk, sigh sedert verschijde Jaaren zeer heeft te buijten gegaan in sterke dranken en dilapideren van haare goederen, en daar in, niet tegenstaande verschijde Correctien en bedrijgingen van de Supplianten zoodanig Continueerd, dat Sij Sig en haar gem: man totaal ruïneerd en midsdien (onder reverentie) behoorde geconfineerd te werden.
Reedenen om welke de Supplianten zig tot uEd: Gr: Agtb: Sijn keerende Ootmoedig verzoekende dat uEd: Gr: Agtb. haar Supplianten geliefde te auctoriseeren, om gemelde Huijsvrouw van Isaac du Foiet, te doen Confineeren in 't verbeterhuijs deezer Stad en sulks ten kosten van 't zelve Huijs.
t Welk doende &ca. S. vandr. Bank, Procureur.

De Kamere alvorens te disponeeren stelt deze Requeste in handen van de Heeren van Convent en Slingelandt, Schepenen dezer Stad, omme de nevenstaende Req.te nader te Examineren en Hun Ed: Groot Agtb. te dienen van Hun Ed: Consideratien & advis. Actum 5 Meij 1767. Ps. Hoeufft.

Heren Commiss.en stellen dese Req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig & beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Agtb: te dienen van berigt Consideratien en advis op 't versoek in dezen gedaen. Actum Dordt. 5e Meij 1767. Ps. Hoeufft.

De Camere gehoort hebbende het Rapport van Heeren Commissarissen, mitsgrs: het Schriftelijk advis vande Heeren Regenten van het Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen deze Stad, accordeert de Suppl.ten voor dese maal en sonder dat hetselve bij haar in eenige consequentie zal mogen getrocken worden) derselver versoek permitteert mitsdien dat de Huijsvrouw van Isaacq du Foiet bij provisie voor de tijt van twee Jaaren te moge Confineeren in het Stads kranksinnig en beterhuijs deser Stad tot kosten en Lasten van het selve Huijs, Sonder nogtans deselve eerder daar uijt te ligten ofte langer te mogen houden dan opm Speciaal appt. van deze Ed. Camere.
Actum den 4en Junij 1767. Jb. Karsseboom.

Ter obedientie en Voldoeninge aen den Apponctemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 5e Meij 1767 op den Requeste van die van de Walsche Kerken Raad deser Stadt, versoekende authorisatie, omme de Huijsvrouw van Isaak du Foiet, eene der Subjecten staende onder de daer bij gemeld, ter Diaconie van de voorsz. Kerk om redenen daer bij gemeld, te mogen doen Confineren in 't stads Krankzinnig en Beeterhuijs deser Stede, en Sulks ten koste van hetzelve huijs, hebben wij de Eer uEd: gr: Achtb: bij desen te berigten dat bij de oprigting van het Stads Krankzinnig en Beeterhuijs bij hun Ed: Gr: Achtb: die van den Oud-Raad deser Stede alleenlijk gebuteert zijnde, om de Gereformeerde Nederduijtsche Diaconie arm kas met en andere fondsen, en vermindering van Lasten sooveel mogelijk te Soulageren, en om mitsdien het voorsz: Godshuijs alleenlijk te doen dienen ter opsluijting, en bewaeringe van sodaenige subjecten, als voor dezen onder anderen ten kosten van de gemelde Nederduijtsche Diaconie Armen in 't gewezene Leprooshuijs dezer stede zijn geconfineert geweest, of daerin als nog geconfineert souden hebben moeten worden; het derhalven niet seer apparent is, en ook strict genomen aen die van de Walsche Kerken Raad deser Stede niet gepermitteert soude kunnen worden om subjecten staende onder de bedeelinge van de Diaconie van de voorsz: Walsche kerk ten kosten van 't voorn. stads Krankzinnig, en Beeterhuijs te mogen confineren; Dan na dien wij door een en ander van de Leeden der voorn. Walsche Kerken Raad in 't zeekere zijn geinformeert, dat hen lieden arme fondsen speciaal ter oorsaeke van de overgiffte hunner twee Collectens ten behoeve van de voorsz. Neder Duijtsche Diaconie Armen zodaenig zijn vermindert, dat dezelve niet in staat zijn om hen lieden Diaconie Subjecten als in Vorige tijden na behoren te bedeelen, veel min, om een off ander der selve, die door Krankzinnigheid, off debauches eene stricte, oplsuijtinge zouwde nodig hebben, ten kosten van hunnen arme fondsen in 't voornd. stads Krankzinnig en Beeterhuijs voor 't jegenswoordige te onderhouden Zoo willen wij egter zeer gaerne aen het oordeel van UEd: Achtb. overlaeten off UEd: Gr: Achtb: (bij aldien Ed. Gr: Achtb. het Confinement van het subject ten Requeste gemeld noodzaekelijk vinden) ten minsten niet voor deze rijse, sonder dat sulks door die van de Walsche Kerkenraad voor het toekomende in eenige Consequentie zal mogen getrokken worden aen de Suppl.te van gem. Requeste behoorden te permitteeren om het voorsz: Confinement te mogen doen ten kosten van 't voorsz. Stads Krankzinnig, en Beeterhuijs referende ons niet te min zeer gaerne ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb: waermede vertrouwende aen het gerequireerde val UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben beveelen wij Gr: Achtb: aen Gods Protexie en Blijven, Edele Groot Achtbaere Heeren, UEd: Gr: Achtb. ootmoedige Dienaeren De Regenten van 't stads Krankzinnig en Beeterhuijs. (Dordreght den 22e Meij 1767) Ter ordonnatie van deselve als Rentmeester C: Brender à Brandis.

[VOORKANT] (Geregistreerd)(Fol. 72, uijt den 6 Junij 1769) Requeste De Walsche kerkenraad Supplt. Om een Subject van de Diaconie te Confineeren. Van der Bank, Procr.
In handen van H.ren Commiss.n van Convent en van Slingelandt 5: Meij 1767
Hrn. Commiss.n stellen deze in handen van H.ren Regenten van 't Stads krankzinnig & beterhuijs 5: do.
Fiat onder de clausule van t berugt. 4 Junij 1767.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.