Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-06-1767 Arij van Hoorn, mr. broodbakker


Aan den Ed.e groot Agtb. Geregte en Camere Juditieel der Stadt Dordt.
Geeft Reverentelijk te kennen, Cornelia de Saive, huijsvrouw van Arij van Hoorn, mr: Brood bakker binnen dese Stradt, dat haer Supplts. man, hem zedert Eenigen tijd zoo verre te buijten is gaande, in veele Debauches en buijten spoorig leven, dat hij niet alleen de Supplte, maer zigh Selve ten Ruine is strekkende, en hunnen Gemeente goederen genoegsaem heeft gedelapideert, dat hoe zeer zij Supplte. hem op alderhande zagte weegen, en middelen getragt heeft, tot overtuijging te brengen, om zoodanig leven te verlaten, en wel Eenige beloften van beterschap doet, dog in tegendeel, desselvs quaat gedrag, van dag, tot dag verslimmert, 'er niet anders van te dugten is dan de totale ruine van denselve, en haer Supptet. bestaen, mitsgaders verdere droevige onherstelbaere gevolgen. Redenen waeromme de Suppt.en hoewel Ongaerne, zig genoodsaekt vind, haer te moeten keeren tot UEd:e groot agtb., gantsch ootmoedig versoekende, dat denselve haeren man voor Eenigen tijd, ten kosten van hun lieder gemeenen boedel, werde geconfineert in 't Stads kranksinnig en ebterhuijs deser Stadt, en de Suppl.te Inmiddels door UEd:e groot agtb. gequalificeert, om de bakkerije, affaires, en handelingen tot hunlieder bestaen, gedurende de absentie van voorn. haeren man waer te neemen, en gaede te Slaen. Twelk doende &a. Jan van der Star, procr.

De Kamere alvorens te disponeren committeert de Heeren van Convent en Snellen Schepenen dezer Stad, omme den nevenstaande Requeste nader te Examineren, en Hun Ed: Gr: Achtb. te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis. Actum den 19e: Meij 1767 Jb. Karsseboom.

De Kamere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commiss.n voor wien gecompareert was de vader van des Suppts. man dewelke het versoek door de Supplianten gedaan, heeft geaggreëert, en daartoe nadere instantien gedaan doen, en voorts gesien en geëxamineert hebbende de nevenstaande Requeste, vind goed, dat Arij van Hoorn ter requeste genoemt, ten kosten van deszelfs, en des Supplts. boedel zal worden geconfineert in het Stads Krankzinnig en beterhuis binnen deze Stad bij provisie voor den tijdt van twee Jaren, of dat denzelven op een Schip naar de Oost Indien varende, wanneer Sig daar toe goede gelegentheid opdede zal worden gebragt, en geplaatst, werdende de Suppl.te gequalificeert, omme inmiddels de bakkerij, affairen en handelingen tot deszelfs bestaen gedurende de absentie van haeren man waartenemen en gade te slaan. Actum den 2 Junij 1767. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] (Geregistreerd) Request Cornelia de Saive Suppl.te; J: vander Star, procureur; Ingenomen den 5e Junij 1767 onder Conditie dat voor hem Jaerlijks betaalt zal worden voor mondkost, koffie en thee f 240, voor gebruijk van beddegoed f 12:12:- voor raseren f 4:-:- = f 256:12:- andere saeken Extra;
In handen van H.rn Commiss.n. van Convent en Snellen 19e Meij 1767; Vrijdag ten 11 ure, de Her Onderwater in plaats van de Heer Snelle; Fiat conf. 't app. 4 Junij 1767; 1 comp. 4-4-0 1-10-0 = Solvit 5-14-0 door de Procr. van der Star;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.