Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


17-07-1767 Adriana Verschuur echtg. Aalewijn Deenik


Baillouw, Schout En Scheepenen van Monster gezien ende geexamineert hebbende zeekere Requeste en geannexeerde bijlaage Denselve Gereghten overgegeeven bij ende van weegens Aalewijn Deenik, woonende te Loosduijnen onder deese Heerlijkheijt versoekende omme geallegueerde Reedenen breeder inde voorsz. Requeste gemeldt zijne Huijsvrouw Adriana Verschuur Vrmits haar ongeveer Sterk drincken en Slegte gedragh te moogen doen Confineeren in Een verbeterhuijs binnen Dorreght (alwaar deselve bij Provisie en tot voorkomingh van ongelukken, op Authorisatie van den Ed: Hove en Hooge Vierschaer van Zuijdholland voor den tijd van Ses Weeken in Verzeekering is gesteld) En dat Wel tot Soo Lange deselver Merkelijke Preuves van beterschap sal hebben gegeeven, ten minsten voor den tijd van twee Jaaren Soo is 't dat opgemelde Bailliuw Schout en Gereghten van Monster den Suppliant hebben geauthoriseert ende gequalificeert Authoriseeren en qualificeeren denselve mits deesen omme zijne voorn: Huijsvrouw Adriana Verschuur voor den tijd van twee Jaaren in het voorgem: Verbeterhuijs binne Dordreght off Elders binne deese Provintie te moogen houden geconfineert.
Actum ter Gereghts Camere binnen Monster den 17e: Junij 1767. Ter ordonnantie van Deselve N:H:Roels.

[VOORKANT] Acte van Confinement voor Adriana Verschuur huisjvrouw van Alewijn Deenik, Dato 17 Junij 1767; Ingenomen den 19e Meij 1767.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.