Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-07-1767 Hester de Gester, bedlegerig, ontslag


(Voor een Godshuis) Extract uijt de Resolutie van de Edele Groot Agtb. Heeren van den geregte der Stadt Dordregt in derzelver Vergadering genomen op
Dingsdag den 28 Julij 1767
Ingekomen zijnde Een Missive van Heren Regenten van het Stads krankzinnig, en Beterhuijs van dato 27e Dezer, waar bij aan haar Haar Ed: Groot Agtb: versoeken, dat het vrouwspersoon Hester de Gester, om de deszelfs quade Conduites, op versoek van Broederen Diaconen bij appoinctement van Hun Ed:e Groot Agtb: in dato 14 Meij 1761 in 't voorn. huijs geconfineert mogte worden ontslagen vermits sij gedurende het Confinement, sig als een braaf en ordentelijk subject gecomporteerd heeft, en thans door ongemakken aan haar been bedlegerig is Zo hebben Hun Ed:e groot Agtb: nae voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan dat het voorn. vrouwspersoon uijt desselfs Confinement zal worden ontslagen en op vrije voeten gesteld, en Wederom aan Broederen Diaconen worden aan bevolen gelijk gedaan word bij dezen, omme op 't zelve Subject de nodige ordere te Stellen.
En zal Extract dezes gegeven worden aan voorn. Heren Regenten en Broederen Diakonen om te dienen tot naarrichting.
Accordeert met de voors: Resolutie Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Ontslag van Confinement voor Hester de Gester.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.