Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-10-1767 Pieternella Dollée, ca 39 jr., dochter van Matthijs, ontslagen 20 oktober 1769


(Karsseboom) Aanden Ed.e Groot Agtb. geregte, en Camere Juditieel der Stadt Dordrecht.
Geeft onderdanig te kennen Matthijs Dolleé, borger deser Stadt, dat zijn Supplts. dogter, Pieternella Dollée, oud omtrendt 39 Jaaren, Eenen geruijmen tijd is bezogt, met Innocentie, en ten hoogsten noodig zijnde, dat deselve werde geconfineert - Redenen waeromme den Supplt. hem keert, tot UEd: Groot Agtb: onderdanig versoekende, om deselve zijne dogter te moogen Confineeren, in 't Stads kranksinnig en beterhuijs alhier, tot Lasten van 't zelve huijs, als zijnde den Supplt. door desselvs onvermoogen, buijten staet, Eenige kosten te kunnen Supporteren.
Twelk doende in naem vanden Supplt. Jan van der Star.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze Requeste in handen van de Heren Snellen en van de Wall Schepenen dezer Stad, omme denzelven nader te Examineeren en Hun Ed. Gr: Achtb. te dienen van derselver consideratie en advis.
Actum den 6e: Octob: 1767. Ps. Hoeufft.

Heeren Commissarissen stellen deze requeste in handen van de Heeren Stads Medicinae Doctoren binnen deze Stad, omme Hun Ed. Achtb: te dienen van derzelver bevinding. Actum den 8e Octob. 1767. Ps. Hoeufft.

Heeren commissarissen stellen deze Requeste in handen van Heeren Regenten van Stads Kranksinnig en beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed: Groot Agtb. te dienen van berigt consideratien en advis op 't versoek in dezen gedaen. Actum Dordt. den 13 Octob. 1767. Ps. Hoeufft.

Wij ondergeschreve ordinaris medicinae doctores deser Stadt hebben Pieternella Dolleé gevisiteerd, en bevonden als in den req.te gemeld is, waerom wij oordeelen dat dezelve diendt bewaerd te werden.
Dordt. 9 Octob. 1767. J:W:v:Steenbergen, Herms. van der Star.

Edele Groot Achtbaere Heeren,
Ter obedientie en Voldoeninge aen den appoinctemente van UEd: Gr: Achtb: van dato den 13e October 1767 op de Requeste van Matthijs Dolleé Borger dezer Stadt, versoekende om zijne dogter Pieternella Dolleé om daer bij gemelde redenen in stads Krankzinnig en beterhuijs dezer Stede ten lasten van 't zelve huijs te mogen Confineren zoo hebben wij den Eer UEd: Gr: Achtb. bij desen te berigten, dat de positiven aen aengaende het onvermogen van den Suppl:t tot support der kosten van het confinement van gemelde zijne dogter Conform de Waerheid zijn, en der halven bij aldien UEd: Gr: Achtb: het zelve Confinement noodzekelijk mogten oordelen, dat wij onder reverentie van oordeel zowden zijn, dat het zelve als dan ten lasten van 't voorsz: Godshuijs behoordt te worden gedecerneert, refererende niet te min ter dispositie van UEd: Gr: Achtb:
Waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb. voldaen te hebben, beveelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protextie en blijven,
Edele Groot Achtbaeren Heeren,
UEd. Gr. Achtb: ootmoedige Dienaeren De Regenten van 't stads Krankzinnig en Beeterhuijs (Dordreght 15e October 1767) Ter Ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brander à Brandis.

De Kamere gehoort hebbende 't Rapport van Heren Commissarissen, mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende en vorenstaande Req.te accordeert hebbende den vorenstaande Req.te accordeert den Supplt. sijn versoek, om sijne Dogter Pieternella Dolleé te mogen doen Confineeren in 't stads Krankzinnig & beterhuis binnen deze Stad voor den tijt van twee jaeren tot lasten van 't selve huijs.
Actum den 15 October 1767. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT (Fol. 36) (Geregistreerd)(Eijndigt den 20 Octob. 1769 Pieternella Dolle) Requeste Matthijs Dolleé Supllt.; Pieternella Dolle uijt haer confinement ontslaegen 20 October 1769 vide Register Fol. 21verso; J. van der Star, Procureur;
In handen van H.rn Commiss.n Snellen en Van de Wall, 6: Octob. 1767; H.rn commiss.n stellen deze in handen van Stads doctoren 8: do
In handen van H.rn Regenten van Stads krankzinnig en beterhuijs 13: do.; Fiat confinement tot lasten van voorn(oemde) huijs 15: d(it)o;
Pietenrella Dolle uijt haer Confinement ontslaegen den 23e: October 1769;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.