Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


24-11-1767 Arij van Hoorn, mr. broodbakker, ontslag 2 december 1767


Aan den Ed. Groot Aghtb. Gerechte en kamere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met Schuldig Respect te kennen Cornelia de Saive Huijsvrouw van Arij van Hoorn Mr. broodbakker binnen deze Stad; dat haer Suppl.ts voorn. Man den 2 Junij deses Jaars 1767, is geconfineert gewerden in Stads krankzinnig en Beterhuijs alhier ter verbetering van zijn gedragh
dat de Suppl.te met assistentie van Haars Mans vader en Moeder, Zoodanig verzoek gedaan hebbende vertrouwt hadde, dat zij derzelver Affaire met behulp van haar Schoonvader en een knegt, met Succes zoude hebben kunnen blijven Exerceeren; doch dat zij tot haar Leetweesen bevind hare Zaken merkelijk komen te Verminderen en binnen Weinig tijts hare Totale ruine te gemoet ziet. Dat het aenhoudent te kennen geven van berouw van haren voorn: Man, en daerhoudende Instantien Zijner Ouders om hem uijt zijn Confinement ontslagen te hebben gepaart met het bevondene declien harer Zaken haar Suppl.te permovere toevlugt tot UEd: Groot Aghtb: te neemen. Ootmoediglijk verzoekende dat UEd: Groot Aghtb: haar Suppl.te voorn: Man, met den 2e december Eerstkomende uijt zijn Confinement gelieve te ontslaan, als rakende ten eenemael buijten Staat, te Kosten daer toe vereischt werdende langer te kunnen Supporteeren. met Welk Voorenstaande versoek de ondergesz: Vader en Moeder van voorn. Arij van Hoorn, zig bij deze haar ondertekening Volkomentlijk zijn Conformerende.
TWelk doende &a Cornelis M. De Saive, Jan van Hoore, Anne Schas(?), Pieter van Gelsdorp, Procureur.

De Kamere alvorens te disponeren committeert de Heeren M: Onderwater en Snellen, Schepenen deser Stad, omme den nevenstaande requeste nader te Examineren, en Hun Ed: Gr: Achtb: te dienen van Hun Ed: Consideratien en advis, Actum den 19 novb: 1767. Ps. Hoeufft.

De Kamere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien ende geëxamineert hebbende de nevenstaande Req.te accordeert de Supplte. haar versoek ontslaat der Supplte. man op den 2e: december Eerstkomende uit zijn Confinement. Actum Dordt. den 24e novb. 1767. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Geregistreerd) Request Cornelia de Saive Huijsvrouw van Arij van Hoorn, Suppt.; In handen van H.rn Commissn. M. Onderwater en Snellen 19: november 1767; Fiat ontslag 24: do; Solvit door den Procr. van Gelsdorp 4:4:- + 1:10:- = f 5:14:-;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.