Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


28-01-1768 Hester van de Velde (5e kwartier, overleden) en weduwe Gerrit Goris (9e kwartier)


(Voor den Armen) Aan den Edelen Groot Agtbaaren Geregte en Camere Judicieel der Stadt Dordrecht.
Aan den Edelen Groot Agtbaaren Geregte en Camere Judicieel der Stadt Dordrecht.
Geve Reverentelijk te kennen, broederen Diaconen van de Gereformeerden Nederduijtschen Gemeente, binnen deese Stadt; dat zij supplianten onder het Vijfde quartier zijn bedeelende, zeekere Hester van de Velde, en onder het negende Quartier Gerrit Goris wed.e, welke beijde door haare verregaande boosaartigheijdt, en de laatste nog daar en booven, door een Soort van kranksinnigheidt, nergens meer kunnen werden besteedt; Soo vinden de Supplianten Sig daar door gebragt in de onvermijdelijke noodzakelijkheid, sig tot UEd: groot Agtbaaren te wenden; ootmoedigst versoekende, dat de voornoemde Hester van de Velde, en Gerrit Goris wed.w, beijden moogen werden geconfineert in het krankzinnig en Beeterhuijs alhier ter Stede, tot lasten en kosten van de voorsz. Stadt
't welk doende, Jacob Bongers, Preses, Paulus Knogh, Scriba, Jan van der Star, procr.

De Kamere alvorens te disponeeren stelt deze Req.te in handen van de Heeren Snellen en Van Slingelandt, Schepenen dezer Stad, omme de nevenstaende Req.te nader te Examineeren en Hun Ed. Groot Agtb. te dienen van Hun Ed. Consideratie en advis. Actum Dordt. den 22e December 1767. Ps. Hoefft.

Heeren Commissarissen stellen deze Req.te in handen van de H.ren Stads medicinae Doctores, omme zig nopens de boosaartigheid van Hester van der Velde en Gerrit Goris wed.e en de laatste nog door en boven door een Soort van Kranksinngiheid, te informeeren en Hun Ed. Agtb. te dienen van berigt en advijs. Actum den 22e December 1767. Ps. Hoeufft.

De kamere Stelt den Requeste in handen van de heeren vaders en Regenten van 't Stads Krankzinnig en beterhuis deze Stad, om hun Ed: Groot Achtb: te dienen van dezelver Consideratien en advis. Actum den 12 Janu: 1768. Ps. Hoefft.

Gerrit Goris Wed. door ons ondergeschreve Ordinaris Stads med. Doctores gevisiteert sijnde, hebben wij dezelve innocent bevonden, oordeelen dat dezelve dient bewaert te werden.
Dordt. 6 Jan. 1768. J.W. v. Steenbergen, Herms. van der Star.

Edele Groot Achtbaere Heeren,
Ter obedientie en Voldoeninge aen den Appoinctemente van uEd: Gr: Achtb: van dato den 12e: januarij 1768 op de Requeste van Broederen Diaconen van de gereformeerde Neder Duijtsche gemeente binnen deze Stadt tenderende versoek om Hester van de velde, en Gerrit Goris wed.e om redenen daer bij gemeld in Stads Krankzinnig en beterhuijs ten kosten en lasten van het zelve te mogen Confineren, Zoo hebben wij de Eer Uw Ed: Gr: Achtb: te berigten, dat de Voorn. Hester van de Velde even na het praesenteren van 't zelve Request reets overleden zijnde het Confinement ten desen is komen te vervallen en met opsigt tot de voorn. Gerrit Goris wed.e, bij aldien UEd: Gr: Achtb. oordeelen dat deselve behoord te worden geconfineert, dat het zelve Confinement als dan ten kosten en Lasten van 't voorn. godshuijs zal dienen gedecenneert te wroden, refererende ons niet te min ter Dispositie van UEd: Gr: Achtb:
Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben bevelen wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en blijven,
Edelen Groot achtbare Heren, UEd. Gr: Achtb. ootmoedige Dienaren De Regenten van 't Stads Krankzinnig en beeterhuijs voornt. (Dordreght den 12 Januarij 1768) Ter ordonnantie van dezelve als Rentmeester C: Brender à Brandis.

De Kamere gehoort het Rapport van Heeren Commssarissen mitsgaders gezien & geëxamineert hebbende den vorenstaende Req.te accordeert de Supplt. hun versoek, en sal Hester van der Velden en Gerrit Goris weduwe beiden mogen werden geconfineert in 't Stads Kranksinnig en beterhuis binnen deze Stad, voor den tijt van twee Jaren, tot Lasten van 't selve huis. Actum Dordt. 28 Januarij 1768. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] (Fol. 61) Requeste broederen Diaconen Suppl.te
Gerrit Goris wed. in 't Huijs gekomen op den 6e Feb. 1768 en Eijnde t den 6 Feb. 1770. Overleeden op den 4 April 1768.
dit Requeste melt ook van Hester van der Velden maar dese voorst. Hester van der Velden was op de 19 Decemb. 1767 al in het huijs gebragt en is op den 29 Decemb. 1767 overleeden dus maar 10 dagen in 't hijs geweest fo. 77.
In handen van H.rn Commiss.n Snelle en van Slignelant 22: Decemb. 1767
Hrn. Commiss. stellen deze in handen van Stadsdoctoren d(it)o; In handen van Hren Regenten van het Stads krankzinig en beterhuijs 12 Janu. 1768; Fiat confinement 28 do;

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.