Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-01-1768 Pierre Sevres


(Voor de Stadt) Extract uijt de Resolutie van de Ed. Groot Agtb. heeren van den geregte der Stad Dordrecht, in derselver vergadering genomen op
Donderdag den 14 Januarij 1768
Mijn Ed: Heeren van den gerechte, gehoort hebbende de Mondelingen en Schriftelijke informatien door de Heer & Hoofd Officier mr. Hugo Repelaer aan Hun Ed: Groot Agtb. gesuppediteert, nopende het gedrag en den toestand van den persoon van Pierre Sevres, mitsgaders gezien hebbende seker declaratoir of getuijgtschrift in dato 12 deser door verscheiden kooplieden te Rotterdam gegeven, houdende dat denselven zijn verstant niet volkomen magtig is, en voorts in overweging genomen hebbende het verzoek bij eenige van de voors. kooplieden aen Hun Ed. Groot agtb. gedaen doen hebben goet gevonden en verstaan, dat den zelven Pierre Sevres, ten einde denselven of andere aan geene Ongelukken te Exponeeren zal worden gebragt in het stads krankzinnig en beterhuijs binnen dese Stad, Omme al daar ten kosten van denselven bij provisie bewaart te worden, tot dat voorn: kooplieden, welke daar van aan de familie van den gemelde Pierre Sevres kennis hebben gegeven, nadere informatie aan Hun Ed: Groot Agtb. zullen hebben gegeven En zal Extract deses gegeven worden aan de Heeren Regenten van het voorn: huijs om te dienen tot derselver informatie.
Accordeert met de voors. Resolutie. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Adres aen den advt. P. Hartog te Rotterdam.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.