Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


26-01-1768 Gerrit van Hoorn


Aan de Kamer Judicieel der Stat Dordrecht.Geeft eerbiedig te kennen Maria Margareta Laurens, Huisvrouw van Gerrit van Hoorn, wonende even buiten deze Stat, dat tot haar leetwezen, dezelve haren man zig zodanig in den drank en daar door dermate in mishandeling van Vrouw en Kinderen te buiten gaat, dat niet dan alle onheilen daar uit te verwagten zijn; gelijk dan ook alreets door zijne brutale behandelingen en slegt gedrag zodanig verval in zijne zaken is gekomen, dat ten ware daar in werde voorzien de totale ruine van haar en hare Kinderen daar door te dugten staat en het mitsdien van de uitterste nootzakelikheit is, dat hij werde geconfineert, Waarom zij zig genootzaakt vint zig te keren tot UEd: Groot Aghtb. Ootmoedig verzoekende permissie en authorisatie om den zelven haren Man in 't Stats Krankzinnig en Beterhuis alhier ten haren kosten, te mogen doen Confineren.
T Welk doende &a Maria Margaretha Laurentz, Anthonij Bax, pr.

De Kamere alvorens te disponeren committeert de Heeren van der Dussen en Rees, Schepenen dezer Stad, omme den nevenstaande Requeste nader te Examineren, en Hun Ed. Groot Achtb. dienen van Hun Ed. Consideratien en advis.
Actum den 19e Januarij 1768 Ps. Hoeufft.

De Camere gehoort hebbende het rapport van Heeren Commissarissen, voor wien de Suppliante, als mede de naaste vrienden van Gerrit van Hoorn, en gebuuren zijn gecompareert, Accordeert de Suppliante haar versoek, permitteert mitsdien dezelve, omme haren man Gerrit van Hoorn tot haren kosten te mogen doen confineren in het Stads Krank zinnig & beterhuis binnen deze Stad voor den tijd van twee jaaren, zonder denzelven daar langer te mogen houden, of weeder uittenemen als met Speciaal Consent van Hun Edele Groot Achtb.
Actum den 26e: Januarij 1768. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request De Huisvrouw van Gerrit van Hoorn op t kleijn, ontslaegen bij appointement in dato den 20e October 1768. Bax.
In handen van Hr. Hoeufft van der Dussen en Rees, 19e Janu. 1760.
Fiat confinement voor den tijdt van 2 jaaren. 26: da.
Solvit door de Notaris van der Horst vijf gulden veertien St.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.