Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


01-03-1768 Casparus Stroimans de jonge


(Hoeufft) Aan de Kamer Juditeel der Stat Dordrecht.
Geeft onderdanigst te kennen Maria van Ameijde, Huisvrouw van Casparus Stroimans de jonge, geboren binnen deze Stat, en in Februari 1757, met behoorlike Acte van indemniteit van UEd. groot Agtb. naar papendrecht vertrokken, en thans aldaar woonagtig.
Dat dezelve Stroimans, tot hare bitterre smerte, met krankzinnigheit is bezogt, in zo verre, dat het tot vermijding van ongelukken, ten uittersten nootzakelik is, dat dezelve word geconfineert; dan dat zij buiten staat zijnde, zulks op haar eigen kosten te kunnen doen, te raden geworden is en de vrijheit neemt haar te keren tot UEd: groot Agtb: ootmoedig verzoekende, dat gemelde haar Man ten kosten van deze Stat, in het Stats krankzinnig en Beterhuis alhier mag worden geconfineert.
T Wel doende &ca.
Anthonij Bax.

De Camere alvorens te disponeren stelt den Requeste in handen van de Heeren van der Dussen en Rees, schepenen dezer Stad, om denzelven nader te Examineren, en Hun Ed. Gr. Achtb. te dienen van derzelver Consideratien en advis. Actum den 2e febr. 1768. Ps. Hoeufft.

Heeren Schepenen Commissarissen Stellen deze Req.te in handen van de Heeren Regenten van Stads krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad omme Hun Ed: Agtb: te dienen van berigt, consideratien en advis. Actum den 18 Februarij 1768. P.S. Hoeufft.

Op den 16 febr. 1768 hebben wij onderges: Ordinaris Stads Med. Doctores gevisiteerdt Casparus Stroimans, en denzelven der reede niet magtig bevonden, om welke en andere reedenen wij oordeelen dat denzelven diend geconfineert te werden. J.W. v. Stenbergen, Herms. van der Star.

Edele Groot Achtbare Heeren.
Ter onbedientie en Voldoeninge aen den Appointemente van UEd: Gr. Achtb: van data den 18e: Februarij 1768 op de Requeste van Maria van Ameijde Huijsvrouw van Casparus Strooimans de Jonge tenderende verzoek om den voorn. Haeren Man om daer bij geallegeerde redenen ten kosten dezer Stadt in Stads Krankzinnig en beterhuijs alhier te mogen confineren hebben Wij de Eer UEd: Gr: Achtb: te berigten, dat bij aldien UEd: Gr: Achtb: oordelen dat de voorn. haer Suppl.te Man behoort geconfineert te worden, Zodaenig confinement als dan ten kosten en Lasten van het op gemelde Godshuijs behoort gedecerneert te worden.
Refererende ons niet te min ter Dispositien van UEd: Gr: Achtb: waermede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: Gr: Achtb: voldaen te hebben beveelen wij Ed: Gr: achtb: aaen Gods protexie, en Blijven
Edele Groot achtbare Heeren, UEd Gr. Achtn. ootmoedige Dienaren. De regenten van Stads krankzinnig en Beeterhuijs. Ter ordonnantien van dezelve als Rentmr. C. Brender à Brandis.
Dordreght den 22e Februarij 1768.

De Kamere gehoort het Rapport van Heeren Commissarissen mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende den vorenstaande Req.te accordeert de Suppliante haar versoek permitteert mitsdien dezelve omme hare Man te mogen confineeren in 't Stadt Krankzinnig en Beterhuijs binnen deze Stad, voor den tijt van twee Jaeren tot kasten van 't voors: huis. Actum Dordecht den 1e: Maart 1768.
Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Fol. 37
ingekomen op den 2 maart 1768, uijt den 2 Maart 1770 Casparus Strooimans, de Jonge
Geregist. in handen van de H.ren v.d. Dussen en Rees 2 Febr. 1768
in handen van Stads Docotren om advis. d.a uts.
in handen van H.ren regenten van stads krankzinnig huis. 19 d.to
Fiat confinement voor den tijdt van 2 jaeren tot lasten van het huijs. 1 Maert 1768.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.