Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


14-08-1762 Michiel van Es wed.e


(voor den Armen) Aenden Ed:e Groot agtb. Geregte en camere Juditieel der Stadt Dordrecht. Geven Reverentelijk te kennen Broederen Diaconen vande nederduijtsche Gereformeerde gemeente binnen dese Stadt Dordregt, dat onder het thiende quartier bedeelt werdt Michiel van Es wed.e dewelke haer sedert eenige Jaeren merkelijk te buijten gaet in lt consumeeren van sterke drank, en vervolgens een buijten spoorig leven is houdende, de Supplten is voor gekoomen noodsaekelijk te zijn dat dezelve wierde geconfineert: Redenen waeromme de Supplten. hen keeren tot UEd. Groot agtb: onderdanig versoekende dat de voornoemde Michiel van Es wed: in het Stads krankzinnig en beterhuijs werde geconfineert binnen dese Stadt. T'Welk doende &a. Jan van der Star Procr. 1762.

De Kamere alvorens te disponeren stelt deze requeste in handen van de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis dezer Stad ten einde Hun Ed. Ed:e Groot Achtb. te dienen van Hun Ed. consideratie en advis. Actum Dordrecht den Augs: 1762. Jb: Karsseboom.

Edele Groot agtbare Heeren. Ter obedientie en Voldoening aen den appoinctemente van Uw Ed: Gr: agtb.re in dato den 12e Augustij 1762 op de Requeste van Broederen Diaconen van de Nederduijtsche gereformeerde gemeente binnen deese Stadt hebben de Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuijs bij desen de Eer Uw Ed. Gr: agtb.re te berigten, dat bij aldien Michiel van Es Weduwe ten Requeste gemeld om haere ergerlijke Conduites dient te werden geconfineert deselve als dan tot het opgemelde Stads Krankzinnig en Beterhuijs zouwde behore, referende zig regenten voorsz. niet te min ten Dispositie van Uw. Ed: Gr: agtb.re. Actum Dordreght den 13e Augustij 1762. Ter ordonnantie van Regenten voornt. als Rentmeester. C: Brender à Brandis.

De Camere gesien en geexamineert hebbende het schriftelijk advis van de Heeren Regenten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad, ende wijders gesien ende geexamineert hebbende den nevenstaande Requeste accordeert de Supplianten haar versoek qualificeert mitsdien deselve Omme Michiel van Es wed.e voor den tijd van twee Jaaren tot kosten en lasten van 't Stads Kranksinnig en beterhuijs binnen dese Stad te moge doen Confineren, Actum den 14e Augustus 1762. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Requeste Broederen Diaconen vande Nederduijtsche gereformeerde Gemente te Dordt. Suppl.te. J. van der Star, Provr.
Geregistr. In handen van Heeren Regenten van Stads kranksinnige en beterhuis om advis. 12 Aug. 1762. Fiat confinement bij provisie voor den tijdt van twee jaeren. 14e Aug. 1762.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.