Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


15-03-1768 Alida van Eijck huisvr. Frans Hoogstraten


(Karsseboom) Aan den Ed. Groot achtbaren Gerechte der Stad Dordrecht
Geven met schuldig Respect te Kennen, Frans Hoogstraten, ende Steeven van Eijk, borgers deezer Stad
dat zijn eerste Supplts. huijsvrouw en zijn tweede Supplts. dochter Alida van Eijck zedert omtrent vijff Maanden met confusien in de hersenen is bezogt geworden en daagelijks meer, en meer toeneemd, zodanig dat dezelve nu zedert eenige daagen met drie menschen dag en nagt is moete bewaard worden, willen zij voorziende zelve haare handen niet aan haar eijge Leeven Staat.
Reedenen Waaromme de Supplianten haar zijn keerende tot UEd Groot Agtb.ren zeer ootmoedig versoekende dat UEd. Groot Agtb: gemelde Alida van Eijck gelieve te doen bewaren in het Stads Kranksinnig en Beterhuijs alhier, dog alsoo der Suppl.ten bestaan niet Permitteerd de Kosten daar van alleen te drage, egter den eerste Suppliant bereijt is daar aan ietwes na zijne vermogen te contribueeren Zoo versoeke Zij Suppl.ten het verder nodig onderhoudt door deeze Stad of diaconij Armen daar te mag werden Gesupporteerd.
T Welk doende zijn Frans Hoogstraten, Steven van Eijk, Pieter van Gelsdorp, procureur.

De Kamere alvorens te disponeeren committeert de Heeren M. Onderwater en Snellen Schepenen dezer Stad, omme de nevenstaande Req.te nader te Examineren en Hun Ed. Groot Achtb. te dienen van Hun Ed. Consideratien en advis. Actum 25 febr: 1768. Jb. Karsseboom.

Heeren Schepenen stellen deze Req.te in handen van de Heeren Stads med: Doctoren binn en deze stad, omme sig nopens de confusien in de herssenen van Alida van Eijk te informeeren en Hun Ed: Achtb: te dienen van advis op 't versoek in dezen gedaan. Actum Dord.t 25 Februarij 1768. Jb. Karsseboom.

Wij ondergeschreve Ordinaris Stads med. Doctores hebben Alida van Eijck huijsvrouw van Frans Hoogstraten verscheijde maalen gevisiteerdt, dezelve in haar denkbeelden confus; en met benauwdheijd verzeld(?) gevonden, waerom wij oordeelen dat dezelve diendt bewaerdt te worden, Dordt. 2 Maert 1768
J.W. v. Steenbergen, Herms. van deer Star.

Heeren Schepenen stellen deze Req. te in handen van de heeren Regenten van Stads Krankzinnig en Beterhuis binnen deze Stad, omme Hun Ed. Achtb: te dienen van Berigt an advis op 't versoek in dezen gedaan. Actum den 3e Maert 1768.

Edele groot Achtbare Heeren
Ter onedientie en voldoeninge aen den appoinctmente van UEd: Gr: Achtb. van dato den 3e Maert 1768 op de Requeste van Frans Hoogstraten ende Steven van Eijck Borgers deser Stadt, versoekende om daerbij geallegeerde redenen Alida van Eijck Huijsvrouw van de eersten en dogter van den tweden Suppl.t in ons stads krankzinnig en Beterhuijs te mogen doen bewaeren onder offerter, omme tot support der kosten daer toe jaerlijks van hen lieden vermogen ietwes te sullen contribueren.
Zoo hebben wij den Eer UEd: Gr: achtb: te berigten dat wij ons nauwkeurig op den staat en het bestaen van de Supplt.en hebbende geinformeert, het ons na waerheid voorgekomen is, dat de Suppl.ten geensints van dat vermogen zijn om alle de jaerlijkse kosten van het confinement van de voorn: Alida van Eijck te kunnen supporteren, dan nadien deselve daertoe egter jaerlijks wel een Summa van twee en vijfftig gulden zouden kunnen contribueren zoo als zij aen genomen hebben, om Jaerlijks in gevalle de Vrouw alsdan van Eijck geconfineert mogt worden ten behoeve van 't voorn. Godshuijs te betaelen, zoo zouwden wij onder reverentie van oordeel zijn, bij aldien UEd: in achtb: het confinement van 't meergemelde vrouwspersoon noodsaekelijk oordelen om henlieden versoek soo en in voegen 't zelve is leggende te accorderen, mits de Suppl.ltn in de kosten van 't voorn. confinement jaerlijks ten behoeve van 't gem: Godshuijs betaelen een summa van twee en vijfftig guldens behalven den klederen.
Referende ons niet te mind ten dispositie van UEd: Gr: Achtb:.
Waer mede vertrouwende aen het gerequireerde van UEd: gr: achtb: voldaen te hebben beveelend wij UEd: Gr: Achtb: aen Gods protexie en Blijven
Edele Groot Achtbare Heeren
Ed: Gr: Achtb: ootmoedige Dienareb De Regenten van 't Stads Krankzinnig en Beeterhuijs. Ter ordonnantie van dezelve als Rentmeester C. Brender à Brandis.
Dordreght den 15e Maart 1768

De Kamere gehoort hebbende 't Rapport van Heeren Commissarissen, mitsgaders gezien en geëxamineert hebbende den vorenstaande Req.te accordeert de Suppl.ten hun versoek permitteert mitsdien dezelven om Alida van Eijk te mogen doen confineeren in 't Stads krankzinnig en beterhuijs binnen deze Stad voor den tijd van twee jaeren mits de Suppl.ten in Kosten van 't voors. confinement 's jaarlijks ten behoeve van 't gem: Godshuis betaelen Een Somma van twee en vijftig gulden.
Actum Dordrecht den 15 Maart 1768. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Request Frans Hoogstraten, en Steven van Eijk Suppl.ten 1768 den 12e Julij door Heeren Regenten uijt haar Confinement ontslaegen vide Register Fol: 21verso
Geregistreetr
In handen van H.ren Commiss. M. Onderwater en Snellen 25 Febr. 1768
In handen van Stads Doctoren om advis. Dto uts
in handen van de Hr. regenten van het stadskrankzinnig en beterhuijs om bericht. 3e Maart 1768
Fiat confinement voor twee jaeren. 15 do
1 comp. f 4:4:-, f 1:10:- = f 5:14:-

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.