Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


17-05-1768 Maria van den Houten


(voor de Stad) Extract uit de Resolutie van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in Derzelver vergadering genomen op
Dingsdag van 17en Meij 1768
Mijn Ed: Heeren van den Gerechte gehoort hebbende het mondelingen versoek door Mr. Coenraad Brender à Brandis, aen Hun Edele Groot Achtb: uit naem van Broederen Diaconen gedaen, tenderende, dat Hun Ed: Groot Achtb: Maria van den Houten, om haer Slegt gedrag bij provisie voor eenige tijt zouden gelieve te doen Confineeren in het Stads krankzinnig en Beterhuis, hebben nae voorgaende Deliberatie goedgevonden en verstaan dat de bovengem: Maria van den Houten bij provisie voor den tijt van ses maanden zal worden gebragt en geconfineert in het Stads Krankzinnig en beterhuis.
En zal Extract dezes aand e Heeren Regenten van het gem: Huis worden gegeven, om te strekken tot derzelver informaite.
Accordeert met de voors: Resolutie.

Maria van den Houten
1770 den 20e Februarij bij Resolutie uijt haer Confinement ontslaegen. Vide register Fol: 22

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.