Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


21-05-1768 Trijntje Hakman


Aan den Edele Groot Agtb. Geregte en kamere judiceel der Stat Dordrecht.
Geeft met Schuldig respect te kennen, Adriaana van Dongen huisvrouw van Hendrik Hakman zeeschipper althans uitlandig.
Dat alhier sig dienstbaar bevind seekere nigt van deselve haare man met naame Trijntje Hakman geboren van Olenberg buijten Hamburg.
Dat dezelve bijtijde en wijlen is getroubleert in haare herssenen soodanig dat die lieden alwaar zj jeegenswoordig dienstbaar is deselve niet langer wille houden en zij Suppl.t. niet bevoegt, off in staat is deselve te kunnen aenslaen of nadere.
Redenen waaromme de Supplte sig keert tot Uw Ed: Groot Agtb. ootmoedig versoekende dat UEd Groot agtb deselve Trijntje Hakman gelieve ten costen van dese Stat te doen Confineren in t Stads Kranksinnig en beterhuis binnen dese Stat. Immers voor soo lange als daaromtrent bij UEd groot Agtb: naadere Schiekinge sullen werde gemaekt. 't Wel doende &a
Ad. van Dongen, S. van der Bank, Procureur.

De Kamere stelt deze Requeste in handen van de Stades Doctoren omme Trijntje Hakman te visiteren en Examineren en Hun Ed: Groot Achtb. te dienen van Hunne Consideratien en advis, Actum den 17 mei 1768. Ps. Hoeufft.

De Kamere committeert de Heeren M. Onderwater en Repelaer Schepenen dezer Stad, om den selven Req.te nader te Examineeren en als dan Cumplena daar op sodanig te disponeren als Hun Ed Achtb. zullen vinden te behoren. Actum den 19 Meij 1768. Ps. Hoeufft.

Heeren Commisariss.en cumplena gesien en geëxamineert hebbende den nevenstaande Req.te permitteert mitsdien de Suppl.te omme bij provisie haer nigte Trijntje Hakman te mogen doen confineeren in 't Stads krankzinnig & Beterhuis binnen deze Stad tot kosten & lasten van 't selve huis, tot dat bij Hun Ed: Groot Agtb. daer ontrent nader zal zijn gedisponeert.
Actum Dordt 21 Maij 1768. Ps. Hoeufft.

[VOORKANT] Fol. 79
geen tijt bepaalt, ontslagen uijt hare confinement op den 28 april 1769 en is gaen dienen op de plaat; Requeste Adriana van Dongen huijsvrouw van Hendk. Hackman Supplt.
Om hare Nigt Trijntje Hackman te mogen confineeren.
Geregist. S. van der Bank, Procureur
Trijntje Hackman 1769 den 3e Meij bij uijt haer confinement ontslaegen vide register Fol: 22
In handen van Stads doctoren om bericht 17: Meij 1768
In handen van Hr. commiss.en M. Onderwater en Repelaar cum plena 19: do
Fiat confinement bij provisie tot dat bij U.E.G.A. daer ontrent nader zal zijn gedisponeert tot kosten van 't Stads krankzinnig en beter huijs.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.