Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-04-1768 Anna Saveneel weduwe van Jan Vliegenhart


(Karsseboom) Aan den Ed: Agtb: Geregte van Zwijndrecht.
Geven eerbiedig te kennen Maarten Vliegenthart, wonende onder Hendrik Ido, en Cornelis Vliegenthart, wonende te Zwijndrecht, alsmede de Predikant en Kerkenraden van Zwijndrecht voorn: als Armbezorgers aldaar. Dat Anna Saveneel weduwe van Jan Vliegenhart zig onthoudende onder de Jurisdictie van UwEd: Agtb:, en zijnde de Moeder van de twee eerste Supplianten, zedert een geruimen tijt niet heeft ontzien gantsch buitensporig en Onordentelik te leven, in zo verre dat zij door 't onmatig gebruik van drank, geheel beset en dronken zijnde, in een slegt en onhebbeluk gewaat, langs de Straten gaat bedelen, niettegenstaande dezelve door Armbezorgders voornt: in de kost besteet en gealimenteert is geworden; gelijk alle 't zelve UwEd: Agtb: ten klaarsten is bekent, en Waarom de Suppl.ten gene bewijzen deswegens ingewonnen, en ten dezen geannexeert hebben.
Dat de Supplianten bedugt zijn dat vorengem: kwade en buitensporige conduites van dezelve Anna Saveel, zoude kunnen zijn van fachieuse en droevige gevolgen, om welke te prievenieren de Suppl.ten en bizonder de twe eerste van henlieden, ten hoogsten gelegen is, en tot voorkoming van dien geen ander middel overig zijnde, dan met toestemming en goetvinden van UwEd: Agtb: dezelve Anna Saveneel te doen confineren
Zo jeren de Supplianten zig tot UwEd: Agtb: ootmoedig verzoekende dat UeEd: Agtb: de goetheit gelieven te hebben, om de Supplianten tot voorkoning van kwade gevonden (dewelke zeer te dugten zijn) te permitteren omme meergemelde Anna Saveneel, in het Een of ander (ver)beterhuis binnen de Stat Dordrecht, te mogen doen Confineren, ten kosten van hun Suppl.ten in dervoegen (gelijk de Supplianten met elkanderen verdragen zijn) dat den eersten Supplt: Maarten Vliegenthart daar aan Jaarliks veertig Guldens, Cornelis Vliegenthart, Tien Guldens, en de verre Supllianten in hunne voorm:e Qualiteit het resterende, betalen zullen moeten.
'T Welk doende &ca
+ dit is het merk van Maarte Vliegenthart in ons presentie Eeuwout De Jong, Aalbart Brouwer
W. Snethlage, pred., Arij Flink, ouderling, Jan van Waart, ouderling, Eldert Pluijm, ouderling, Eeuwout De Jong, als diake, Aalbart Brouwer, Diaken

Schout en Schepenen van Swindregt gesien en overwogen hebbende de nevenstaende requeste en gelet waer op in dese te letten stonde, accorderen de Suppliants haer versoek, en permitteren mits dien deselve omme Anna Saveneel wed:e van Jan Vliegentart in het Lepoorshuijs der Stadt Dordregt te mogen doen confineren, bij provisie voor den tijt van vier eerst komende jaeren alles ten kosten van de Supplianten sodanig egter dat den Supplianten Maerten Vliegenthart daer aen jaerlijcx veertig gulde, Cornelis Vliegenthart tien gulde, en de verdere Supplt.ten in hunne qualiteijt, het resterende betaelen sullen moeten.
Actum den 2e April 1768, Ter ordonnantie vand eselve bij mij in abstie. van de Secrets. C: Groenevelt.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.