Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-05-1768 Johannes Vogelaar


(Pro den Armen) Dewijl wij Schout en Schepenen van Numansdorp in Cromstrij, als opzienderen van de H:G: of Groten Armen alhier onder andere voorwerpen die wij uit onse arme middelen verpligt zijn te onderhouden en te doen bedeelen, ook tot ons (uit krachte van een verleende acte van indemniteit) door de Armbesorgers van den Fijnaart of Heiningen, hebben laten opbrengen de persoon van Johannes Vogelaar aldaar wonagtig; en denselven Johannes Vogelaar, geheel innocent en van zijne geregelde verstands vermogens ontset is, zodanig dat denselven te meermalen verscheidene sottises en ongeregeltheden bedreven heeft, en daar mede bij vlagen aanhoudende blijft voortgaan, tot zo verre dat niemandt alhier denselven in huis en onder sijne besorging durvt nemen; en men wilt sonder vreize is, dat zijn gedrag 't een of ander tijt wel eens tot gevaarlijk uitterstens zoude kunnen overstaan; en 'er om sulx bij tijds te preatenderen, geen ander expedient overig is, dan om denselven in een zeker publijck huis, dat daar toe geschikt is, te doen Confineren, zo lange tot dat denzelven (onder Gods zegen) standigvastige preuves van beterschap en presentie van Geest gegeven zal hebben; zo Qualificeren en authoriseren wij bij desen onsen regerenden Armmr. Adrianus Andeweg, omme zig te begeven na de stad van Dordrecht, en zig aldaar te addresseren daar het vereisten zal; mitsgaders die wegen en middelen in te slaan en te gebruiken als hij te rade worden en nodig vinden zal, om te effectueren dat den vorn. Johannes Vogelaar derwaars heengebragt en tebn einde als boven in het Leprooshuis binnen gemelde Stad, ten Koste van den voorn. Armen geconfineert moge worden.
Actum in onse vergaderinge op Numansdorp en hebben wij desen door onsen Secretaris doen teekenen en de persoon op den 26 Mei 1768.
Ter ordonn. van dezelve A.W. v. Halteren.

[VOORKANT] Fol. 105
Johannis Voogelaer in t huijs gekomen op den 30 Meij 1768. Sit voor t gemeen.
overleden den 5e Maart 1769.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.