Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


20-06-1768 Geertruid van den Andel


Wel Edele Heeren
dewijl wij geinformeert zijn dat Geertruid van den Andel, (die ter zake van krankzinnigheid, volgens onze resolutie van den 23e Novemb: 1765 in het Stads krankzinnig en beterhuis te Dordrecht is geconfineert) sedert een geruimej tijd, zoo veel preuven van beterschap heeft gegeven, dat dezelve zonder eenige warschijnlijke zwarigheid uit het Confinement zoude kunnen ontslagen werden; Zoo hebben wij d'Eere UWel Ed: bij deze te verzoeken de voorn: Geertruid van den Andel uit het zelve huis te ontslaan en in vrijheid te stellen: mitsgaders aan ons de declaratie van de nog verschuldigde alimentatie aan en verschooten voor haar gedaan te doen toekomen, op welker voldoeninge wij als dan de noodige ordre zullen stellen.
in welke verwagtinge wij blijven
Wel Edele Heeren!
UWel Edd:e D.W. Dienaaren Schout en Schepenen van Zuidbeijerland.
Hitserd 17 Juni 1768.Ter ordonnantie van dezelve D. Verhagen, 1768
het subject in deze gemeld ontslaegen den 20e Junij 1768.

[VOORKANT] De Wel Edele Heeren. De heeren Regenten van het Stads- krankzinnig- en beterhuis te Dordrecht (ontfangen den 20e Junij 1768)

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.